Ontwikkeling investeringen

Investeringen

1 jan 2012

1 jan 2013

1 jan 2014

1 jan 2015

31 dec 2015

Materiële vaste activa

2.278.290

2.348.700

2.481.025

2.534.364

2.522.474

Kapitaalverstrekkingen

373.861

390.305

392.634

390.139

382.860

Leningen aan woningcorporaties en verbonden partijen

1.014.211

940.415

899.069

900.965

944.981

Overige langlopende leningen en uitzettingen > 1 jaar

57.403

55.572

26.164

17.878

19.403

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

24.116

19.374

14.032

12.889

12.615

Financiële vaste activa

1.469.591

1.405.666

1.331.899

1.321.871

1.359.859

Voorraden

-152.167

-205.082

-144.888

-153.705

-149.209

Totaal investeringen

3.595.714

3.549.284

3.668.036

3.702.530

3.733.124

Bovenstaande tabel toont de ontwikkelingen van de gemeentelijke investeringen. Het gaat hierbij om de investeringen in materiële vaste activa, financiële vaste activa en voorraden bouwgrond. Tot de materiële vaste activa behoren onder andere de gronden en terreinen, gebouwen en vervoermiddelen van de gemeente. De post financiële vaste activa bestaat uit verschillende categorieën. De kapitaalverstrekking bestaat voornamelijk uit aandelenkapitaal in deelnemingen. Het grootste deel van de financiële vaste activa heeft betrekking op de verstrekte geldleningen. Bijdragen aan activa in eigendom van derden hebben betrekking op bijdragen aan de RET in het kader van het project Randstadrail.

De investeringen zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Tot en met 2014 werd deze toename voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in materiële vaste activa. De financiële activa, en dan in het bijzonder de verstrekte geldleningen, namen juist af. In 2015 zijn de rollen omgedraaid. De materiële vaste activa zijn licht afgenomen, terwijl de financiële vaste activa juist zijn toegenomen als gevolg van leningverstrekking aan de RET.