Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Openbare Orde en Veiligheid

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

1.097

0

314

55

728

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

2.000

0

2.000

0

0

Totaal

3.097

0

2.314

55

728

Voorzieningen

Niet van toepassing