Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Werk en Inkomen

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

19.315

0

18.335

0

980

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

449

0

129

100

220

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

43.300

0

0

43.300

Totaal

19.764

43.300

18.464

100

44.500

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Werk en Inkomen

Voorziening ESF

888

0

0

0

888

Voorziening Risico's SoZaWe

900

0

0

900

0

Voorziening Claim Zorginstituut Nederland

0

900

0

0

900

Totaal

1.788

900

0

900

1.788