Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Beheer van de stad

74. Beheer en onderhoud uitstellen

5.000

Totaal

5.000

74. Beheer en onderhoud uitstellen

Door het uitstel van beheer en onderhoud van wegen, verlichting, water en groen, is voor 2015 en 2016 een bezuiniging ingeboekt van € 5 mln per jaar en € 1,25 mln in 2017 en 2018.

Deze bezuiniging is budgettair verwerkt, maar door incidentele oorzaken op andere onderdelen is deze bezuiniging niet gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat in 2015:

  • meer voorbereidingskosten zijn gemaakt. Dit is een gevolg van het besluit bij de kadernota om extra geld beschikbaar te stellen voor 2016 en volgende jaren;
  • vanuit de voormalige deelgemeenten nieuwe projecten naar voren kwamen waarvoor geen financiële dekking was stond;

De voorziening Bommenregeling is vervallen. Dit betekent dat de gemeente dertig procent van de kosten voor het verwijderen van bommen niet meer vergoed krijgt door het Rijk.