Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Maatschappelijke ondersteuning

66. Jongerenparticipatie

204

67. woonvoorzieing verslaafden

800

68. Vrouwenopvang/ huiselijk geweld

500

69. Langdurigheidstoeslag

4.600

70. Toewerken naar halvering kwijtschelding ASH

3.800

72. Armoedebestrijding

200

73. Bijzondere bijstand

1.000

Totaal

11.104

66. Jongerenparticipatie

Op het onderdeel jongerenparticipatie is het budget in 2015 niet overschreden; daarmee is deze bezuiniging gerealiseerd.

67. Woonvoorziening verslaafden

De bezuiniging van € 800 is gerealiseerd, omdat het voornemen om het aantal woonvoorzieningen niet verder uit te breiden conform de verwachting is geëffectueerd. Deze bezuiniging is derhalve niet ten koste gegaan van de kwaliteit van de begeleiding in de maatschappelijke opvang.

68. Vrouwenopvang / Huiselijk Geweld

Vanuit het Rijk hebben we extra middelen ontvangen voor de Vrouwenopvang. Hiervan is € 500 als bezuiniging ingezet, terwijl de overige middelen zijn ingezet voor een verbeterde aanpak van huiselijk geweld.

69. Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag is afgeschaft vanuit het Rijk. Deze regeling is hiermee komen te vervallen en de bezuiniging is gehaald.

70. Toewerken naar halvering kwijtschelding ASH

De halvering van de kwijtschelding is uitgevoerd zoals het in het coalitieakkoord voorzien was en daarmee is de bezuiniging gehaald.

72. Armoedebestrijding

De herziening bijzondere bijstand is voorbereid in 2015 en wordt in 2016 doorgevoerd, de bezuiniging is niet gehaald.

73. Bijzondere bijstand

Dit betrof een incidentele technische verschuiving van budgetten en deze is passend gebleken in de exploitatie 2015 binnen het programma maatschappelijke ondersteuning.