Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Werk en Inkomen

61. Uitbreiding handhaving/ fraudebestrijding bijstand

4.400

63. Dividenduitkering Multi Services B.V.

2.500

Totaal

6.900

61. Uitbreiding handhaving / fraudebestrijding bijstand

De intensivering op handhaving (extra heronderzoeken van 3.000 dossiers op jaarbasis) heeft rendement door stopzetting of aanpassingen van uitkeringen van werkzoekenden die daarop geen of minder recht (meer) blijken te hebben. Er zijn in 2015 3.056 dossiers onderzocht. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven aan uitkeringen (BUIG). Voor 2015 was dit rendement op € 4,4 mln begroot, maar naar aanleiding van de resultaten 2014 is dit bedrag voor 2015 positief bijgesteld naar € 6,7 mln. Het uiteindelijke resultaat over 2015 bedraagt € 6,5 mln.

63. Dividenduitkering Multi Services B.V.

Op basis van de vastgestelde Jaarrekening 2013 van Multi Services B.V. is het dividend in 2015 uitgekeerd en door de gemeente ontvangen.