Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Cultuur, sport en recreatie

60. Sport en cultuur

251

Totaal

251

60. Sport en cultuur

Jeugdvakantieland
De gemeente is in 2015 gestopt met het zelf organiseren van Jeugdvakantieland. Een privaat bedrijf heeft het initiatief genomen om Jeugdvakantieland te organiseren, zodat Jeugdvakantieland in 2015 weer heeft plaatsgevonden. Het evenement was met ruim 40.000 bezoeken succesvol. De gemeente heeft een subsidie van € 100 toegekend. Toen de gemeente dit evenement zelf organiseerde waren de kosten € 600. De bezuiniging van € 500 is dus volledig gerealiseerd.

Larenkamp
Naar aanleiding van de oprichting van het actiecomité “Red de Larenkamp” heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht om het gebouw de Larenkamp te verkopen aan een ondernemer. Er zijn met meerdere ondernemers gesprekken gevoerd, maar geen enkele ondernemer heeft de stap tot koop gezet. In samenwerking met de gebiedscommissie, de ouderenhuiskamers en de huurders is gezocht naar locaties, waarin de belangrijkste wijkgerichte activiteiten kunnen worden ondergebracht.

Overschie Sport gratis
Het project Overschie Sport Gratis is omgebouwd en de bezuiniging is gerealiseerd. De lidmaatschapsvergoeding is, in afstemming met de betrokken sportclubs, per 1 juli 2015 stopgezet. In plaats hiervan zetten we in Overschie in op het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen van Overschie Sport Gratis binnen het kader van stedelijke doelstellingen en instrumenten. Hiertoe is eind 2015 een ombouwplan opgesteld, dat in samenwerking met de gebiedscommissie Overschie zal worden uitgevoerd.

Zwembad Schuttersveld
Het zwembaddeel van Sportcentrum Schuttersveld is per juli 2015 gesloten. De basisscholen die er voor schoolzwemmen kwamen en de verenigingen die er vaste huurder waren zijn in andere baden herplaatst. De recreatieve zwemmers zijn veelal gebruik gaan maken van nabijgelegen zwembaden. Het in het zwembad werkzame personeel kon zonder gedwongen ontslag of overgang naar herplaatsingsstatus in andere gemeentelijke zwembaden worden herplaatst. In nauw overleg met de gebiedscommissie en bewoners is gezocht naar een sportieve herbestemming van het zwembad. Ultimo 2015 is een voorlopig huurcontract met een exploitant van een indoor speeltuin en lasergame getekend.

Lekker Fit!
Er is in 2015 € 400 bezuinigd op het budget programma Rotterdam Lekker Fit!. Deze bezuiniging is gerealiseerd doordat de aanpak voor het Voortgezet Onderwijs is gestopt, de financiering van de schooldiëtist door de gemeente is stopgezet omdat deze kosten nu grotendeels door de verzekeraars vergoed en door organisatorische maatregelen, die weinig impact hebben op de uitvoering van het programma.

Buitenzwembaden Hoek van Holland en Pernis
In 2015 is een marktverkenning naar andere exploitanten of exploitatievormen van de buitenzwem-baden in Hoek van Holland en Pernis uitgevoerd. Er kon geen partij gevonden worden die zonder geldelijke bijdrage mogelijkheid zag om het buitenzwembad kostendekkend te exploiteren. In beide gebieden is een burgerinitiatief ontstaan om het zwembad te behouden, welke met externe ondersteuning tot maart 2016 hun businesscase en bedrijfsplan kunnen uitwerken.

Topsport
De bezuiniging is conform opdracht gerealiseerd. Er zijn criteria opgesteld voor het bepalen van een negental focussporten: atletiek, basketbal, boksen, hockey, honkbal, judo, roeien, volleybal en zaalvoetbal. Daarnaast zijn criteria opgesteld waaraan topsportverenigingen en regionale talentencentra binnen de focussporten moeten voldoen. Met deze criteria heeft Rotterdam Topsport op basis van haar expertise bepaald op welke wijze de bezuiniging uitgevoerd kon worden.