Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Economische zaken

55.OKR

1.800

56. Economie

300

Totaal

2.100

55. OKR

Binnen project Kansenzones Rotterdam (OKR1) was vorig jaar sprake van € 1,8 mln vrijval, deze is in 2015 vrijgevallen.

56. Economie

De bezuiniging van € 300 op het product Economie is doorgevoerd ten laste van de clusteraanpak (Clean Tech, Food, Maritiem en Medical).