Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015.  Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Verkeer en vervoer

54. P&R- tarief (€ 2 per dag)

2.200

Totaal

2.200

54. P&R - tarief (€ 2 per dag)

De heffing van € 2 op de P+R-objecten met een doelgroepensysteem is ingevoerd in 2015. De realisatie in 2015 betrof € 1,4 mln. De onderschrijding van € 800 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is aangepast in de eerste bestuursrapportage. De onderschrijding wordt verklaard door een lagere bezetting van de parkeerobjecten dan begroot.