Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015.  Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Openbare orde en Veiligheid

52. Openbare orde en veiligheid

3.000

53. Stadswachten

1.250

Totaal

4.250

52. Openbare orde en veiligheid

De bezuiniging bij de Veiligheidsregio is gerealiseerd. Er is verder bespaard op symposia en onderzoeken en de bezuiniging op gelden vanuit de deelgemeenten is doorgevoerd.

53. Stadswachten

De inzet van scanauto’s invoering van in 2014 heeft een meer efficiënte en effectieve handhaving op het kentekenparkeren mogelijk gemaakt. Sinds september 2015 zijn de eerste scanauto’s in gebruik. Vooruitlopend hierop is de formatie van fiscale handhavers sinds 2015 verlaagd van 110 fte naar 81,2 fte. Tevens is gebruik gemaakt van tijdelijke krachten. De hogere inhuurlasten zijn ruimschoots gecompenseerd door hogere opbrengsten van de fiscale naheffingen en de hogere opbrengsten van het parkeren op straat.