Intensiveringen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015.  Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Verkeer en vervoer

24. Verkeersonderneming

-500

26. Gratis OV 67+

-3.887

27. Bushaltetoegankelijkheid

-60

Totaal

-4.447

24. Verkeersonderneming

De intensivering Beter Benutten in 2015 is onderdeel van een meerjaren programma. De investering van € 500 is een eigen gemeentelijke bijdrage aan projecten die het Rijk en de regio voor minimaal 50% subsidiëren. De projecten beogen de spitsdrukte te verminderen. In 2015 is een bijdrage geleverd aan de gedragscampagne van De Verkeersonderneming, de aanpak Efficiëntere logistiek met het bedrijfsleven en aanpassing van de N219/Zuidelijke Dwarsweg. De projecten zijn in 2015 opgeleverd of opgestart. Monitoring van de werkelijke afname van de spitsdrukte vindt plaats in 2016 en 2017.

26. Gratis OV 67+

De intensivering om het openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden gratis te maken is gerealiseerd. Op het totale begrote bedrag voor Gratis OV voor AOW’ers is € 700 minder uitgegeven. Dit komt door de gunstige afspraken die met de RET zijn gemaakt over de tarieven 2015. Het resultaat is dat alle AOW’ers in Rotterdam gratis gebruik hebben kunnen maken van het OV in de stad.

27. Bushaltetoegankelijkheid

De intensivering voor de toegankelijkheid van bushaltes is nog niet nodig geweest. Eerst is gebruik gemaakt van de middelen die uit subsidies verkregen zijn. In 2016 wordt verder gewerkt aan het toegankelijker maken van het openbaar vervoer. Per 31 december 2015 zijn 368 bushaltes opgehoogd. Het resterende deel van de doelstelling om 411 bushaltes wordt in 2016 opgehoogd
(= 62% van het totaal, zoals overeengekomen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH).