Intensiveringen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Werk en Inkomen

33. Uitbreiding handhaving/ fraudebestrijding bijstand

-4.000

35. Professional portal

-2.547

Totaal

-6.547

33. Uitbreiding handhaving / fraudebestrijding bijstand

Het college wil in de huidige collegeperiode bij 12.000 dossiers van werkzoekenden een heronderzoek laten uitvoeren. In eerste aanleg is becijferd dat deze actie € 4 mln per jaar kost. Naar aanleiding van de inzet voor dit project is gebleken dat de daadwerkelijke kosten lager uitvallen. Uiteindelijk is een bedrag van € 2 mln aan kosten gerealiseerd. De norm van 3.000 dossiers op jaarbasis is gehaald.

35. Professionalportal

In de begroting 2015 is € 2,5 mln als intensivering vrijgemaakt voor de innovatie van de ICT in het sociale domein Werk en Inkomen. Rotterdam ontwikkelt deze innovatie samen met de andere grote steden in G4-verband (Wigo4-it). Door een nieuwe fasering van het programmaplan Innovatie G4 en een andere financieringsmethodiek is er in 2015 sprake van een lagere realisatie van € 1,8 mln. Bij de andere financieringsmethodiek is er sprake van activering, waardoor de lasten over een langere periode worden verspreid.