Intensiveringen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Stedelijke inrichting

37. Duurzaamheidsprogramma

-2.000

38. Lucht en geluid i.r.t gezondheid

-1.800

43. Aanpak huisjesmelkers

-720

44. Monumentenzorg

-450

45. Funderingsproblematiek

-728

Totaal

-5.698

37. Duurzaamheidsprogramma

Het college zet deze collegeperiode opnieuw in met activiteiten die schonere lucht bevorderen, energieverspilling tegengaan en nieuwe innovatieve bedrijven aantrekken. Tegelijk versterkt het college de waterveiligheid en benut het de Rotterdamse koploperspositie op deze terreinen. Dit raakt zowel de stad als de haven. In het eerste kwartaal van 2015 heeft het college het vernieuwde programma duurzaam aan de gemeenteraad voorgelegd. De intensivering is in 2015 gerealiseerd. Er is ingezet op nieuwe initiatieven op het gebied van verbetering van luchtkwaliteit, waterberging - zoals in het gebied Leonidas - energietransitie - zoals de warmterotonde en de intensivering van het opwekken van zonne-energie en het voortzetten van Versnelling 010. De concrete resultaten staan vermeld in de producttoelichting bij hoofdstuk 4.12.4

38. Lucht en geluid i.r.t. gezondheid

In 2015 is de Koersnota Schone Lucht vastgesteld. Hierin staan de ambities en de belangrijkste maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam. De middelen die vanuit de intensivering zijn toegevoegd, zijn grotendeels ingezet om de milieuzone in te richten en voor de uitvoering van de Sloopregeling.

43. Aanpak huisjesmelkers

Bij een beheerovername loopt de gemeente financieel risico bij de invordering van gemaakte beheerkosten op de eigenaar. Het budget van € 720 is ter dekking van dit risico. Vooraf is ingeschat dat het risico per beheerovername circa € 100 is.
In 2015 is één bestuurlijke boete opgelegd. Beheerovername is nog niet nodig geweest, omdat de betrokken eigenaren hun bezit zijn gaan opknappen.
Ter voorbereiding op beheerovernames zijn in 2015 proceskosten gemaakt

44. Monumentenzorg

In het belang van het cultuurhistorisch erfgoed is € 450 beschikbaar gesteld voor intensivering. In 2015 is dit bedrag deels ingezet voor verschillende erfgoedactiviteiten, zoals:

  • de ontwikkeling van bezoekersfaciliteiten, in samenwerking met de rijksoverheid, en de opzet van een verplicht monitoringssysteem (6-jaars rapportage) voor de Van Nellefabriek, als gevolg van de aanwijzing als UNESCO Werelderfgoed;
  • de opzet van een intern opleidingstraject, in samenwerking met de Erfgoedacademie;
  • de uitvoering een onderzoek, op basis van een raadsmotie, naar de mogelijkheden van betere borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen en de cultuurhistorische begeleiding van een onderzoek naar de herijking van het gemeentelijk verkoopbeleid van vastgoed;
  • de doorstart van het aanwijzingsprogramma voor gemeentelijke monumenten. Dit aanwijzingsprogramma vormt een belangrijk onderdeel van het erfgoedbeleid. Dit beleid gaat daarnaast over de vergunningverlening voor beschermde monumenten, de draagvlakverbreding, het cultuurhistorisch onderzoek en in algemene zin de omgang met erfgoed.

45. Funderingsproblematiek

Uitgangspunt is dat funderingsherstel de verantwoordelijkheid is van woningeigenaren. Jaarlijks is er € 300 beschikbaar voor subsidie op funderingsonderzoeken. In het Kleiwegkwartier zijn eigenaren van 900 particuliere woningen benaderd voor een begeleidingstraject dat is gericht op het stimuleren van funderingsherstel. Tevens zijn in Middelland eigenaren van 450 particuliere woningen benaderd. Dit heeft nog niet geleid tot het daadwerkelijk verlenen van subsidies.