Intensiveringen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

46. Asowoningen

-400

47. Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

-1.125

48. Zelfbouw Rotterdam

-900

49. Groenprojecten/ rivierzones

-1.575

Totaal

-4.000

46. Asowoningen

Voor de periode 2015 tot 2018 is voor Skaeve Huse € 1,4 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in tranches opgenomen in de meerjarenbegroting. In 2015 is gestart met de uitvoering en zijn ook verplichtingen aangegaan. Doordat de voorbereiding meer tijd heeft gevergd dan aanvankelijk geraamd, is niet het volledige bedrag uitgegeven en komen er kosten in 2016.

47. Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

De uitgaven die in 2015 zijn gedaan voor Kansrijke Wijken, zijn lager dan het begrote en beschikbaar gestelde bedrag van € 1,1 mln. Het jaar 2015 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding van concrete projecten. Voor 2016 zijn verplichtingen aangegaan.

48. Zelfbouw Rotterdam

Voor 2015 was € 900 begroot voor de inzet op Zelfbouw, in de jaren 2016-2018 de helft (€ 450). De uitgaven 2015 zijn € 400 lager, onder andere doordat het team pas compleet en volledig operationeel was in de loop van het jaar. Tevens zijn de kosten voor werving, communicatie en marketing inclusief de zelfbouwmakelaar en -balie pas volledig noodzakelijk in de periode 2016-2018. In die periode start de meerderheid van de projecten.

49. Groenprojecten / rivierzones

In 2015 is € 1,6 mln beschikbaar gesteld voor Rivierzones. Het geld dient onder andere voor de korte termijn verbeteringen langs het Maasparcours, ‘quick wins’ langs de Rotte en een bijdrage aan de bochtafsnijding van de Schie. Als gevolg van aanpassing in de planvorming en gewijzigde situaties is de realisatie van de lasten lager; de al aangegane verplichtingen schuiven door naar 2016.