Intensiveringen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Algemene Middelen

14. Kwijtschelding uit het tarief ASH

-6.700

19. Voorkomen stijging lokale lasten (rioolheffing)

-784

Totaal

-7.484

14. Kwijtschelding uit het tarief ASH

In 2015 is begonnen aan de gefaseerde afbouw van de toerekening van de kwijtscheldingslasten aan de afvalstoffenheffing (ASH). Dit heeft mede ertoe geleid dat de afvalstoffenheffing in 2015 is gedaald ten opzichte van 2014. In 2014 bedroeg het tarief per huishouden € 372,50. In 2015 is een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing ingevoerd. Het tarief voor een eenpersoonshuishouden bedroeg in 2015 € 346,80 en voor een meerpersoonshuishouden € 359,70.

19. Voorkomen stijging lokale lasten (rioolheffing)

In 2014 kon de gemeente het tarief, in beginsel éénmalig, verlagen door minder rioleringen te vervangen. Het college heeft vervolgens besloten om het dagelijks beheer van de riolering, zoals gebruikelijk, voort te zetten met als speerpunt het vervangen van jaarlijks gemiddeld 40 km vrijvervalriolering, Hiermee blijft de riolering robuust (van belang voor volksgezondheid, wateroverlast, grondwaterstand, bewustwording) en de stad aantrekkelijk. De in de begroting 2015 genoemde intensivering van € 784 is in 2015 ingezet om het riooltarief 2015 slechts met de CPI ten opzichte van 2014 te laten stijgen.