Ontwikkeling van vreemd vermogen

Ontwikkeling voorzieningen
De gemeente vormt voorzieningen voor verplichtingen, verwachte verliezen of risico's. Aan elke voorziening zit een verplichting vast. Hierdoor zijn voorzieningen onderdeel van het vreemd vermogen en kan de gemeenteraad voorzieningen niet vrij inzetten.

Voorzieningen

01-01-2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2015

Voorziening Pensioenen Gebieden

26.524

6.343

689

0

32.178

Voorziening pensioenen bestuurders

9.111

3.834

515

0

12.430

Voorziening Belastinggeschillen

7.337

4.687

0

65

11.959

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

16.500

0

1.555

5.706

9.239

Voorziening Verlegregeling SB

5.547

400

0

0

5.947

Transitieregeling WMO 2015

0

5.000

0

0

5.000

65.019

20.264

2.759

5.771

76.753

Overige voorzieningen

40.795

41.578

39.734

22.003

20.636

Totaal voorzieningen

105.814

61.842

42.493

27.774

97.389

De totale omvang van de voorzieningen is afgenomen van € 106 mln naar € 97 mln. In financiën/ jaarrekening 2015/ toelichting op de balans/ voorzieningen is per voorziening met een eindsaldo boven de € 5 mln een toelichting opgenomen. De toelichting op de overige voorzieningen staat bij de vermogensspecificaties, in een aparte bijlage bij deze jaarstukken.

Ontwikkeling langlopende schulden
In 2015 nam de langlopende schuld licht toe. De nieuw aangetrokken langlopende schuld was groter dan de aflossingen op de bestaande vaste schuld.
In het boekjaar 2011 is met terugwerkende kracht een correctie doorgevoerd voor de waardering van de erfpachtgronden en voor de manier waarop de gemeente de ontvangen afkoopsommen verantwoordt. De gemeente verantwoordt de ontvangen koopsommen niet meer direct als opbrengst, maar neemt ze op in de balans, onder de langlopende passiva. Vervolgens vallen de gepassiveerde afkoopsommen gedurende 50 jaar ten guste van het resultaat vrij.

Vaste schuld

Schuld per 01-01-2015

Stortingen

Aflossingen

Schuld per 31-12-2015

Langlopende leningen OG

1.950.006

320.000

292.490

1.977.516

Gepassiveerde afkoopsommen

90.612

1.025

2.210

89.427

Overige vaste schulden

2.079

166

1

2.244

Totaal opgenomen schuld

2.042.697

321.191

294.701

2.069.187