Ontwikkeling van eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgens het overzicht van baten en lasten (het saldo van de programmarekening). Het eigen vermogen is gestegen van € 1,1 mln naar € 1,2 mln.

Eigen vermogen

31-12-2014

Mutatie

1-1-2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2015

Algemene reserve

110.011

53.588

163.599

0

27.837

0

135.762

Bestemmingsreserves

919.622

57.202

976.824

235.598

211.827

67.123

933.472

Saldo van de rekening

110.790

-110.790

0

138.771

0

0

138.771

Totaal

1.140.423

0

1.140.423

374.309

239.664

67.123

1.207.945

Mutaties
De kolom mutatie tussen het eindsaldo van 2014 en het beginsaldo van 2015 gaat over de resultaatbestemming 2014. Naar aanleiding van besluitvorming in de Raad is bij de Eerste Bestuursrapportage in totaal € 110,8 mln resultaat verdeeld over de algemene reserve (€ 53,6 mln) en de bestemmingsreserves (€ 57,2 mln).

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het gaat om vrij aanwendbaar geld dat het concern kan inzetten als zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit staat weergegeven in hoofdstuk 5.3, paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2015 is
€ 27,8 mln onttrokken aan de reserve ten gunste van het algemeen beeld.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waar de gemeenteraad een specifieke bestemming aan heeft gegeven. Toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn alleen toegestaan als de gemeenteraad hiertoe heeft besloten. De onttrekkingen aan een bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan als dit past binnen het specifieke doel van de reserve. In financiën/ jaarrekening 2015/ toelichting op de balans/ eigen vermogen, is een toelichting opgenomen voor elke bestemmingsreserve met een eindsaldo boven de € 5 mln. Een toelichting op de overige bestemmingsreserves is terug te vinden in de vermogensspecificaties. Deze staan in een aparte bijlage bij deze jaarstukken.