Overlopende passiva

1-1-2015

31-12-2015

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

106.800

96.714

Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen

305.888

235.115

Totaal overlopende passiva

412.688

331.829

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1-1-2015

Correctie /
overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2015

EFRO Kansen voor West

34.184

303

31.495

41.274

24.102

Nationaal Groenfonds

0

-10.702

1.330

0

12.032

EFRO Kansen voor West II

3.525

0

5.190

0

8.715

Stadshavens

1.381

-6.019

0

0

7.400

Bestaand Rotterdams gebied (BRG)

0

0

12.123

4.787

7.336

Rijk overige

16.393

7

608

11.263

5.731

RAL

0

-21.870

8.625

25.328

5.167

Besluit Topper (Rijk), herstructurering/ontwikkeling Bedrijventerreinen

0

-4.664

380

912

4.132

Wet bodembescherming 2005-2009

0

0

5.036

2.114

2.922

Onderwijsachterstandbeleid

6.193

0

55.447

59.671

1.969

Programma Recreatie om de Stad

0

1.942

3.500

0

1.558

BDU BOR

0

0

2.039

889

1.150

Stimulering HIC projecten

0

-1.255

0

259

996

Vaarten route

0

0

880

0

880

Sanering verkeerslawaai

0

-855

0

26

829

Deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied'

0

-819

0

0

819

Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC

613

0

2.008

1.861

760

Subsidieverordening stadsregio Rotterdam 2011

0

479

1.228

0

749

Life plus

0

0

830

83

747

G4VV secretariaat

0

0

854

166

688

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

0

0

683

0

683

Music

461

12

764

542

671

Educatie 2015 (Min. van OCM)

0

0

577

0

577

BDU Infrastructuur Project RDRDV

0

-813

-293

0

520

Wegprojecten RDRDW

0

0

1.697

1.207

490

BDU Blackspot Groenekruisweg

0

0

426

0

426

Verkeersveiligheid infrastructurele projecten

0

0

1.720

1.310

410

MaxiGreen

0

0

446

85

361

Investeringsreserve

0

0

2.209

1.863

346

Fiets projecten Zuid-Holland 2013

0

236

598

43

319

RIEC

323

0

47

52

318

Toeg. businfrastructuur RDRDH

0

0

1.458

1.169

289

Vooruit ontvangen bijdrage SOA/HIV

0

0

3.962

3.684

278

Stadsregionale Groenakkoord beheerbijdrage

0

-269

0

0

269

DIF Clean Tech Delta

0

-280

0

25

255

Mobiliteitsaanpak pakket 5.2

0

0

279

41

238

Celsius

0

-155

141

88

208

NEZER

0

0

156

0

156

Experimenten en kennisoverdracht wonen 2014

0

0

150

0

150

REGIO-VH

352

0

1.549

1.754

147

Pardonregeling

110

0

0

10

100

BDU Blackspot Bergweg / Gordelweg

0

-95

0

0

95

Algemene Subsverordening PZH

0

0

325

235

90

Flankerende maatregelen RDRDK/RDRDP

0

0

798

711

87

Pilot alternatieve stagebemiddeling Entree-opleiding

0

0

80

0

80

Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

0

0

70

0

70

Horizon 2020

0

0

113

45

68

Interreg IVB North West Europe (NWE)

0

-51

9

0

60

Overige gemeenten

0

0

55

0

55

URBACT II (My Generation)

0

-154

217

318

53

BDU Verkeersveiligheid projecten voor gedragsbeïnvloeding

0

0

182

134

48

A&O Fonds

0

0

48

0

48

REGIO-VAR

20

0

0

0

20

Water PiPP

0

-24

0

5

19

Stimulering herbestemming monumenten

0

-13

0

0

13

Openb. vervoerprojecten RDRDO

0

0

19

12

7

IEE

0

-4

0

0

4

BDU Brede Doel Uitkering

0

-1.182

-2.191

-1.012

3

Life plus

0

28

36

7

1

Provincie Zuid Holland

23.406

23.406

0

0

0

Min. van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM)

6.045

6.045

0

0

0

VROM

5.727

5.727

0

0

0

HBR Stadshavens

4.664

4.664

0

0

0

Kansenzones

1.496

0

0

1.496

0

Gemeente Den Haag, Utrecht en Amsterdam (G4)

426

26

-184

216

0

Hoogheemraadschap

339

339

0

0

0

Europa

322

322

0

Ministerie van justitie en veiligheid

195

0

0

195

0

Reg. Stimulering aanp. Hv BS

169

0

0

169

0

Gehandicaptenregeling

158

0

-158

0

0

My Generation

156

156

0

0

0

Rijkswaterstaat ZH

113

0

-240

-127

0

Ministerie BZK

16

0

0

16

0

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

13

13

0

0

0

Infra Hoekse lijn

0

5.644

7.852

2.208

0

RAG

0

1.707

2.068

361

0

OV projecten

0

440

5

-435

0

RAL, Ecostars

0

198

0

-198

0

Beter Benutten

0

16

16

0

0

Innovatieprogramma mooi Nederland

0

0

92

92

0

TIDE

0

0

50

50

0

Bestemmingsreserve ISV 3

0

0

0

0

0

Mobiliteitsaanpak pakket 5.2

0

0

0

0

0

Park en Ride (P+R) RDRDR

0

0

-85

-85

0

European Electromobility Observatory

0

-2

3

5

0

FREVUE

0

-9

40

49

0

Groene daken Hoogheemraadschap

0

-104

-458

-354

0

ISV2 Bodemsubsidies

0

-159

-159

0

0

VINEX 1995 - 2005 (Stadsregio)

0

-177

0

177

0

Groene Kruisweg

0

-196

0

196

0

MaxiGreen

0

-235

-235

0

0

Investeringsreserve

0

-247

-247

0

0

EFRO

0

-314

-256

58

0

Vaartenroute

0

-650

216

866

0

ISV 3

0

-850

0

850

0

BDU

0

-1.211

-971

240

0

Min. van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) - Bestemmingsreserve ISV 3

0

-10.761

-4.343

6.418

0

Totaal

106.800

-12.429

150.909

173.424

96.714

Correctie/overboeking
De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op de reclassificaties van passiva-medeoverheden naar activa-medeoverheden. Daarnaast zijn de regelingen opnieuw beoordeeld en waar mogelijk samengevoegd.

EFRO Kansen voor West
Het college van B en W van Rotterdam is de managementautoriteit van een van deze programma’s, Kansen voor West. Dit programma is een samenwerking van de G4 en de vier Randstadprovincies. Tevens heeft het college van Rotterdam verantwoording voor haar eigen programmadeel Kansen voor Rotterdam. Voor de versterking van de economische en sociale cohesie stelt de Europese Commissie middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar. Aanvullend heeft het Rijk extra cofinanciering beschikbaar gesteld. Voor de toepassing van middelen wordt streng gekeken naar de cofinanciering, het behalen van Lissabon-doelstellingen en inhoudelijke indicatoren.

Conform de Europese regelgeving betaalt Europa de subsidie pas uit als bij de managementautoriteit is aangetoond dat de kosten voor de projecten daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald. Met andere woorden de projecten worden gedeclareerd bij de managementautoriteit die vervolgens controleert of alle uitgaven voldoen aan de geldende regelgeving. Daarnaast betaalt de managementautoriteit de projecten uit (de onttrekking) en declareert dit bedrag bij de Europese Commissie (de toevoeging).

Nationaal groenfonds
In de Vlinderstrik wordt natuur- en recreatiegebied ontwikkeld als onderdeel van het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied binnen het project Mainport Rotterdam. Het bedrag van € 12,0 mln zijn resterende middelen voor verwerving van gronden en inrichting van terreinen.

EFRO Kansen voor West II
Kansen voor West II is een vervolg op het programma Kansen voor West. Het bedrag van € 5,2 mln betreft een ontvangst van het ministerie van Economische Zaken. Het programma start in 2016.

Stadshavens
Met de “nota ruimteStadshavens” levert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage aan de investeringskosten in de businesscase Stadshavens van augustus 2009. Het saldo van € 7,4 mln betreft een terugvordering voor de Rijnhavenbrug. Het ministerie stelt dat de bijdrage voor de Rijnhavenbrug niet binnen de voorwaarden van Nota Ruimte valt. De gemeente Rotterdam kan de bijdrage ten lasten van Nota Ruimte aan lopende projecten ophogen of kan een bijdrage aan nieuwe projecten toekennen. Nieuwe projecten moeten passen binnen de kaders van de oorspronkelijke beschikking en dienen voorgelegd te worden bij het ministerie. De looptijd van de regeling is in verband hiermee met 2 jaar verlengd.

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten in het kader van Project Mainportontwikkeling Rotterdam. De toevoeging van € 12,1 mln bestaat voor een bedrag van € 10,8 mln uit een overboeking in het kader van de omzetting projecten bijzondere financiering naar fondsprojecten en een bijdrage van het Rijk voor een bedrag van € 1,3 mln voor de BRG-projecten Port City en Westelijke Ontsluitingsweg RDM Heijplaat.
Rijk overige
Het bedrag van € 5,6 mln betreft nog af te wikkelen bedragen met het Rijk inzake SiSa-lasten van 2014. In 2015 is een bedrag van € 11,2 mln onttrokken.

RAL
Het RAL-programma komt voort uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en concentreert zich op lokale maatregelen. Het doel is om van een integrale aanpak de luchtkwaliteit in onder andere de regio Rijnmond te verbeteren. In 2015 is er € 8,6 mln aan gelden ontvangen van het Rijk en is er in totaal € 25,3 mln onttrokken uit het RAL-fonds.

Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen

1-1-2015

31-12-2015

Vooruit ontvangen bedragen

79.401

29.316

Nog te betalen bedragen

226.487

205.799

Totaal vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen

305.888

235.115

De volgende detaillering geeft nader inzicht in de samenstelling hiervan:

Vooruit ontvangen bedragen

1-1-2015

31-12-2015

Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten

57.883

16.720

Vooruit gefactureerde bedragen inzake huren

7.012

6.450

Overige vooruit ontvangen < € 5 mln

14.506

6.146

Totaal

79.401

29.316

Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten
Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post kan afhankelijk van de voortgang van de projecten jaarlijks fluctueren.               

Nog te betalen bedragen

1-1-2015

31-12-2015

Te ontvangen facturen

100.269

86.964

Lonen, ABP en loonheffing

60.001

58.921

Rente en aflossing

33.227

32.313

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

7.473

5.879

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

25.517

21.722

Totaal

226.487

205.799

Te ontvangen facturen
Voor de geleverde prestaties, waarvoor nog geen factuur is ontvangen in 2015, wordt de post Te ontvangen facturen als nog te betalen opgenomen.

Rente en aflossing
Te betalen rente en aflossing bestaat uit overlopende rente vanaf vervaldatum van de lening tot ultimo 2015 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2015 die begin 2016 zijn verrekend.

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf
Kosten in het kader van reparatie en onderhoud van leasevoertuigen.

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln
De grootste bedragen bestaan uit te verlenen verminderingen inzake gemeentebelastingen betreft nog terug te betalen OZB van oude belastingjaren (€ 4.5 mln), subsidies (€ 1.9 mln), en Te betalen aan partners inzake re-integratie betreft opgave van re-integratiebedrijven van nog te verwachten facturen/declaraties op basis van geleverde prestaties in 2015 of eerder (€ 1.1 mln).