Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter

1-1-2015

31-12-2015

Kasgeldleningen

443.000

432.000

Banksaldi

9.031

4.833

Overige schulden

136.490

109.594

Totaal netto-vlottende schulden

588.521

546.427

Kasgeldleningen
Het betreft de opgenomen kasgeldleningen bij:

1-1-2015

31-12-2015

Aegon Custody BV

100.000

172.000

Spoorwegpensioenfonds

35.000

130.000

Delta Lloyd Treasury BV

63.000

36.000

Aegon Levensverzekering NV

75.000

28.000

SNS Bank NV

55.000

25.000

Credit Europe Bank NV

75.000

20.000

Stichting Pensioenfonds OV

15.000

15.000

Bank Nederlandse Gemeenten

0

6.000

Aegon NV

25.000

0

Totaal

443.000

432.000

Banksaldi

Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg.
Per bank zijn de gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen
worden getotaliseerd voordat rente afrekening plaatsvindt.

1-1-2015

31-12-2015

Betalingen onderweg / Kruisposten

8.217

4.180

BNG

814

653

Totaal

9.031

4.833

Overige schulden
Onder de balanspost overige schulden is een grote verscheidenheid aan schulden opgenomen, waarvan in onderstaande tabel de grootste posten zijn opgenomen.

1-1-2015

31-12-2015

Nog te betalen facturen

126.639

96.817

Crediteuren Kredietbank

9.210

8.784

Herziening gemeentefonds

581

3.538

Overige schulden < € 5 mln

60

455

Totaal

136.490

109.594

Nog te betalen facturen
Deze hebben betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen eind 2015 met een vervaldatum in 2016.

Crediteuren Kredietbank
Schulden aan derden die overgenomen zijn van particulieren inzake de schuldhulpverlening.

Herziening gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt uiterlijk twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die - op dit moment - het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen van de gemeente Rotterdam. Het ministerie van BZK verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het gemeentefonds verwerkt.

Overige schulden < € 5 mln
Deze hebben deels betrekking op de uitvoering van de zelfstandigen regeling door het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De gemeente Rotterdam voert de betalingen uit in het kader van deze regeling. Daarnaast worden onder overige schulden gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden. De cliënten hebben een BNG-prepaidkaart van de gemeente Rotterdam waarmee gepind kan worden.