Reserves voor grondzaken i.r.t de risico's van de grondzaken

Risico’s van grondzaken worden meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Hiermee wordt aangesloten bij de beleidsnota Weerstandsvermogen zoals die door de Gemeenteraad is vastgesteld op 15 maart 2012.
In aansluiting op bovengenoemd beleid is voor de grondexploitatieportefeuille door middel van een risicoanalyse het financiële effect bepaald van de risico's die volgen uit de marktanalyse van wonen en werklocaties en de algemene prijsontwikkelingen. Hiervoor zijn de
omgevingsrisico's vertaald in verschillende scenario's. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend en vastgesteld op € 84 mln zoals ook benoemd onder terugblik risico grondexploitatieportefeuille.