Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

1-1-2015

Vermeer-dering

Vermin-dering

31-12-2015

Rente*

Obligatieleningen

57

0

0

57

N.v.t.

Medium Term Notes

120.000

0

0

120.000

4.040

Totaal obligatielening:

120.057

0

0

120.057

4.040

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

794

0

794

0

12

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.661.860

320.000

237.328

1.744.532

53.174

Openbare lichamen

125.000

50.000

75.000

999

Overige binnenlandse sectoren

5.000

0

0

5.000

180

Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

37.295

0

4.368

32.927

2.219

Totaal onderhandse leningen

1.829.949

320.000

292.490

1.857.459

56.584

Door derden belegde gelden

28

0

1

27

N.v.t.

Waarborgsommen

2.051

166

2.217

N.v.t.

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

90.612

1.025

2.210

89.427

N.v.t.

Totaal overige leningen

92.691

1.191

2.211

91.671

N.v.t.

Totaal vaste schulden

2.042.697

321.191

294.701

2.069.187

60.624

* Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande portefeuille met opgenomen geldleningen.

Obligatieleningen
Tot in de jaren 50 heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Nog een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is niet geïnd door de houders.

Medium Term Notes
Sinds 2014 worden de Medium Term Notes (MTN's) verantwoord onder de obligatieleningen. MTN's zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2015 zijn geen nieuwe MTN's uitgegeven.

Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
In 2015 zijn de onderhandse leningen bij pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen volledig afgelost.

Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen
Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

1-1-2015

31-12-2015

Bank Nederlandse Gemeenten

1.039.667

998.023

Nederlandse Waterschapsbank

346.557

646.299

Triodos bank

0

50.000

ASN Bank

25.000

25.000

Staalbankiers

25.000

25.000

ING-Lease

636

210

Rabobank

225.000

0

Totaal

1.661.860

1.744.532

Onderhandse leningen van openbare lichamen
In 2015 is een lening van € 50 mln bij de provincie Groningen afgelost. Het resterende saldo (€ 75 mln) betreft een lening van de provincie Noord-Brabant.

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren
Het betreft onderhandse leningen van VVV Nederland.

Onderhandse leningen van buitenlandse fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Het betreft onderhandse leningen van de Europese Investeringsbank. In 2015 is € 4,4 mln afgelost op leningen van de Europese Investeringsbank.

Door derden belegden gelden
Dit betreft een renteloze lening PTT in verband met uitgifte grond Veenweg.

Waarborgsommen
Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed die bij beëindiging van het huurcontract wordt terugbetaald.

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

Balans per 01-01-2015

90.612

Toevoeging afkoopsommen 2015

1.025

Vrijval 2015

2.210

Balans per 31-12-2015

89.427