Verdienvermogen

Het verdienvermogen van de grondexploitatieportefeuille bedraagt eind 2015 € 134,2 mln. Dit is de som van de verwachte projectresultaten van de grondexploitaties in uitvoering.

bedragen x € 1 mln.

Verloop Verdienvermogen 2015

Verdienvermogen grexen in uitvoering JV 2014

43,6

Voorziening verliesgevende planen JV 2014

16,2

Verdienvermogen in jaarverslag 2014

59,8

Mutatie balanscode (overgang van/naar BIE)

-

Wijzigingen grondexploitaties gedurende 2015

58,5

Resultaatnemingen 2015

-10,5

Mutatie voorziening verliesgevende plannen

26,4

Verdienvermogen per 31 december 2015

134,2

Het verdienvermogen van de grondexploitaties in uitvoering is ten opzichte van 2014 toegenomen met € 74,4 mln. Deze toename komt door:

  • Een verbetering van € 58,5 mln die wordt veroorzaakt door aanpassingen in projecten (onder meer door het laten vervallen van de omslagbijdragen).
  • Een verslechtering van € 10,5 mln door resultaatnemingen in 2015.
  • Een dotatie aan de voorziening verliesgevende plannen van € 26,4 mln voornamelijk als gevolg van het niet langer verantwoorden van onttrekkingen aan bestemmingsreserves als bijdragen aan grondexploitaties.

Het totaal van het verdienvermogen wordt met name bepaald door de resultaten van de uitbreidingslocatie Nesselande. Deze resultaten worden pas in de verdere toekomst gerealiseerd. De binnenstedelijke locaties dragen beperkt bij aan het verdienvermogen van de grondexploitatieportefeuille. Binnenstedelijke (her)ontwikkeling is namelijk complex en duur. Hoewel de projecten voor de ruimtelijke ontwikkeling wenselijk zijn, zijn ze zonder de inzet van eigen middelen doorgaans niet haalbaar indien ze traditioneel ontwikkeld worden. Daarom zoeken wij naar andere manieren van ontwikkelen, waarbij wij meer samenwerken met eindgebruikers en investeerders.
Omdat er nauwelijks positieve projecten aan de portefeuille meer worden toegevoegd en het aantal grondexploitaties afneemt, staat het verdienvermogen de komende jaren onder druk.