Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen of verwachte verliezen of risico’s.

Voorzieningen

1-1-2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2015

Voorziening Pensioenen Gebieden

26.524

6.343

689

0

32.178

Voorziening Pensioenen Bestuurders

9.111

3.834

515

0

12.430

Voorziening Belastinggeschillen

7.337

4.687

0

65

11.959

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

16.500

0

1.555

5.706

9.239

Voorziening Verlegregeling

5.547

400

0

0

5.947

Voorziening Transitieregeling WMO 2015

0

5.000

0

0

5.000

Voorziening Groot onderhoud

2.044

1.190

573

0

2.661

Voorziening Frictiekosten Cultuurplan 2013-2016

2.205

700

448

0

2.457

Voorziening Verzekeringen

2.617

0

0

200

2.417

Voorziening Parkeerfonds

2.272

0

0

0

2.272

Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg

2.940

0

840

0

2.100

Voorziening Leges Leidingen

903

313

0

0

1.216

Voorziening groot onderhoud Vastgoed (MJOP)

0

1.000

0

0

1.000

Voorziening Claim Zorginstituut Nederland

0

900

0

0

900

Voorziening ESF

888

0

0

0

888

Voorziening Garantstelling C2 Deponie

956

447

650

0

753

Voorziening Huursuppletie cultuurwerkplaats

721

0

103

0

618

Voorziening Funderingsleningen

300

300

0

0

600

Voorziening Fietstunnel Vlinderstrik

500

0

0

0

500

Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster

648

0

10

186

452

Voorziening B & W fonds

425

0

8

0

417

Voorziening Ondernemershuis

0

364

0

0

364

Voorziening Scoren met Energie

260

0

0

0

260

Voorziening SV-leningen

180

0

0

0

180

Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen

0

150

0

0

150

Voorziening Commissiereizen

55

55

0

0

110

Voorziening Pensioenen ex raadsleden

0

71

0

0

71

Voorziening Aquarel projecten

81

0

13

0

68

Voorziening Stads Vastgoed

45

0

0

0

45

Voorziening Project EU Transform

0

43

0

0

43

Voorziening Frictiekosten huur Looierhof

41

0

0

0

41

Voorziening NASB Gelden

35

0

0

0

35

Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant

17

17

0

17

17

Voorziening Tariefsverschillen

43

0

0

42

1

Voorziening Rioolheffing

13.812

0

0

13.812

0

Voorziening Doordecentralisatie buitenonderhoud

2.164

0

0

2.164

0

Voorziening Groene Gordel

2.000

0

0

2.000

0

Voorziening Bommenregeling

1.640

0

0

1.640

0

Voorziening Risico's SoZaWe

900

0

0

900

0

Voorziening Verzelfstandiging Bibliotheek

574

0

352

222

0

Voorziening Claims meerwerk

542

28

259

311

0

Voorziening Gedifferentieerde premie werkhervattingskas

500

0

0

500

0

Voorziening Groot onderhoud II

265

0

265

0

0

Voorziening WOM Vastgoed BV

213

0

213

0

0

Voorziening Moerkerkefoyer

9

0

0

9

0

Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering

0

36.000

36.000

0

0

Totaal voorzieningen

105.814

61.842

42.493

27.774

97.389

Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Nadere toelichting op de voorzieningen zijn terug te vinden in de vermogensspecificaties.

Voorziening Pensioenen Gebieden
De voorziening Pensioenen Gebieden is bedoeld ter dekking van de (toekomstige) pensioenverplichtingen van de politiek ambtsdragers van Gebied en voormalig deelgemeenten. In december 2015 heeft de Rijksoverheid bepaald dat de rekenrente waarmee gerekend wordt de rentetermijnstructuur van de DNB zal zijn. Hierdoor is de rekenrente in 2015 gedaald van 2,8% naar 1,6%. Daarnaast zijn vanaf 2015 in de voorziening excassokosten opgenomen. In 2015 heeft dit geleid tot een totale dotatie van € 6,3 mln. Daarnaast is € 689 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening Pensioenen Bestuurders
De voorziening Pensioenen Bestuurders is gevormd om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen. De toevoeging wordt bepaald aan de hand van jaarlijks uitgevoerde actuariële berekeningen. De onttrekking betreft de werkelijke pensioenlast.
In 2014 is besloten om ook voormalig gemeente Rozenburg (€ 900) over te zetten naar de voorziening gebieden (zie hieronder Voorziening Pensioenen Gebieden). Dit om een duidelijkere scheiding aan te brengen tussen College en Gebieden.
In december 2015 heeft de Rijksoverheid bepaalt dat de rekenrente waarmee gerekend wordt de rentetermijnstructuur van de DNB zal zijn. Hierdoor is de rekenrente in 2015 gedaald van 2,8% naar 1,6%. Daarnaast zijn vanaf 2015 in de voorziening excassokosten opgenomen. In 2015 is € 3,8 mln gedoteerd aan de voorziening, waarvan € 3,2 mln extra in verband met de veranderde rekenrente. Daarnaast is er € 515 onttrokken. Tot slot heeft er geen vrijval plaatsgevonden.

Voorziening Belastinggeschillen
De voorziening belastinggeschillen is bedoeld ter volledige afdekking van risico’s in de onroerendezaakbelasting (OZB), in de toepassing van de werktuigenvrijstelling en risico’s als gevolg van lopende bezwaren omtrent de precario-/reclamebelasting.
Het deel OZB van de voorziening heeft betrekking op een specifiek havenobject voor de belastingjaren 2000 en verder. In de voorziening is rekening gehouden met de renteverplichting die geldt als er een bedrag terugbetaald moet worden aan de belastingplichtige. In 2015 is de gemeente Rotterdam na een langlopende juridische zaak met betrekking tot de werktuigenvrijstelling op alle punten door de Hoge Raad in het gelijk gesteld, waardoor € 65 van de voorziening is vrijgevallen. Daarnaast is er € 4,7 mln gedoteerd aan de voorziening voor precariobelasting (€ 4,0 mln) en OZB (€ 700) vanwege claims en juridische geschillen die nog niet definitief beslecht zijn. Tot slot heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder
De vorming van de voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder heeft plaatsgevonden, omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. In 2015 is aan de voorziening € 1,6 mln onttrokken. Dit bedrag bestaat in zijn geheel uit rentekosten. Op basis van de hertaxatie van de voorziening in 2015 is € 5,7 mln vrijgevallen. Verder heeft er geen dotatie plaatsgevonden.

Voorziening Verlegregeling
De voorziening Verlegregeling is gevormd ter dekking van financiële risico’s ten gevolge van een juridisch geschil. Afhankelijk van de voortgang van de juridische procedure wordt aan de voorziening onttrokken of valt de voorziening vrij. In 2015 is de wettelijke rente, € 400, gedoteerd aan de voorziening. Daarnaast hebben er geen vrijvallen en onttrekkingen plaatsgevonden.

Voorziening Transitieregeling Wmo
De voorziening Transitieregeling Wmo is gevormd om te voorkomen dat zorginstellingen ingrijpende maatregelen moeten nemen, terwijl voorzieningen en/of gekwalificeerd personeel na afloop van de transitieperiode toch nodig blijken te zijn. De regeling is uitgevoerd in 2015 omdat er sprake is van een financieel overschot binnen de Wmo bij de uitvoering. Dit overschot heeft verschillende oorzaken die verder worden toegelicht in paragraaf 6.6.7.3 Zorg volwassenen. Daarnaast moet de regeling juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn. De voorziening is in 2015 gevormd met een dotatie van € 5 mln. Er hebben nog geen onttrekkingen of vrijvallen plaatsgevonden.

Overige voorzieningen
Deze post is een samenstelling van diverse voorzieningen met een bedrag lager dan € 5 mln.