Verantwoording wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector(WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunctionarissen’ zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging van de ‘overige functionarissen’, indien deze de bezoldiging of de ontslaguitkering de maximale norm te boven gaat. De WNT-norm voor 2015 is € 178.000.

bedragen x € 1

P. Raets

J. Paans

H. van Midden

H. van Midden

Functie(s)

Gemeente-secretaris

Griffier

Interim Griffier

Griffier

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 30/6

1/5 – 30/11

1/12 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,11

1,06

0,6

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

Nee

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

Ja

Nee

Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

N.v.t.

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Bezoldiging

Beloning

174.995

80.346

44.818

8.525

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

16.651

7.801

0

1.189

Totaal bezoldiging

191.646

88.147

44.818

9.714

Toepasselijk WNT-maximum

178.000

89.000

81.076

14.833

Overschrijding

  13.6461

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,11

1,06

Bezoldiging

Beloning

170.096

127.325

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

27.542

20.288

Totaal bezoldiging

197.639

147.613

Toepasselijk WNT-maximum

230.474

230.474

De overschrijding van de geldende WNT norm wordt veroorzaakt door de verlaging van deze norm met ingang van 1 januari 2015 van € 230.474 naar € 178.000. De arbeidsvoorwaarden van de heer Raets zijn ongewijzigd gebleven.
Ingevolge het geldende overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een termijn van vier jaar waarin de bezoldiging niet verlaagd hoeft te worden, gevolgd door afbouwperiode van drie jaar (eerste jaar verlaging met een kwart van het verschil tussen de genoten bezoldiging en het geldende maximum; in het tweede jaar verlaging met een derde deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het eerste jaar en het geldende maximum en in het derde jaar een verlaging met twee derde
deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het tweede jaar en het geldende maximum). Per 1 januari 2022 eindigt dan het overgangsrecht.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

bedragen x € 1

J. Paans

Functie(s) gedurende dienstverband

Griffier

Omvang dienstverband (in fte)

1,06

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

75.000

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2015

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

12.306

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

12.306

Waarvan betaald in 2015

12.306

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.