Van Werk naar Werk

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Van Werk naar Werk

Baten

30.086

34.695

33.222

-1.473

Lasten

33.052

38.003

36.431

-1.572

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Van Werk naar Werk

Bijdragen rijk en mede-overheden

218

11

121

110

Opbrengsten derden

1.248

575

874

299

Apparaatslasten

32.360

34.674

32.180

-2.494

Inhuur

49

0

-3

-3

Overige apparaatslasten

1.158

253

932

679

Personeel

31.153

34.421

31.251

-3.170

Interne Lasten

-4

0

259

259

Overige doorbelastingen

-4

0

259

259

Programmalasten

1.363

1.182

1.845

663

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.366

1.197

1.833

636

Overige programmalasten

-3

-15

12

27

Onttrekking aan reserves

30.591

34.109

32.227

-1.882

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

30.591

34.109

32.227

-1.882

Toevoeging aan reserves

0

2.147

2.147

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

2.147

2.147

0

Resultaat

-1.662

-3.308

-3.209

99

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Personeel

0

-3.170

3.170

2. Diverse Baten

409

0

409

3. Overige lasten

0

1.598

-1.598

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Lagere onttrekking aan bestemmingsreserve krimp (motie 31)

-1.882

0

-1.882

Totaal

-1.473

-1.572

99

1. Personeel

De personeelskosten bij het product VWNW zijn lager dan begroot. Dit is het saldo van hogere loonkosten voor herplaatsingskandidaten en anderzijds lagere lasten als gevolg van het afsluiten van minder arrangementen.

2. Diverse baten

De baten zijn hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door uitkeringen voor ziekte en zwangerschappen. Daarnaast konden meer mensen worden gedetacheerd bij externe opdrachtgevers.

3. Overige lasten

De hogere overige lasten betreffen voornamelijk de begeleiding van mensen naar ander werk.  Daarnaast  is er meer gebruik gemaakt van het concernbrede opleidingsportal voor externe opleidingen.

4. Lagere onttrekking aan de reserve krimp

Het saldo van baten en lasten is lager dan begroot. Hierdoor wordt er in 2015 minder onttrokken uit de bestemmingsreserve krimp (motie 31).