Burgerzaken

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Burgerzaken

Baten

3.222

2.722

1.469

-1.253

Lasten

20.808

22.139

20.737

-1.402

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Burgerzaken

Bijdragen rijk en mede-overheden

97

0

55

55

Opbrengsten derden

643

817

547

-270

Overige baten

11

0

0

0

Apparaatslasten

7.692

7.683

7.225

-458

Inhuur

88

149

90

-59

Overige apparaatslasten

928

619

269

-350

Personeel

6.676

6.915

6.866

-49

Interne Lasten

7.466

8.121

8.714

593

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.883

8.022

8.021

-1

Overige doorbelastingen

583

99

693

594

Programmalasten

3.445

4.430

2.893

-1.537

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.174

3.323

1.637

-1.686

Kapitaallasten

820

752

753

1

Overige programmalasten

425

317

465

148

Subsidies en inkomensoverdrachten

26

38

38

0

Onttrekking aan reserves

3.179

1.905

867

-1.038

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Verkiezingen

3.179

1.905

867

-1.038

Toevoeging aan reserves

1.390

1.905

1.905

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.390

1.905

1.905

0

Resultaat

-16.063

-19.417

-19.268

149

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Inzet personeel

        - 251

     - 300

     49

2. Democratische vernieuwing

0

         - 100

            100

3. Kosten Verkiezingen

0

  - 1.038

1.038

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Lagere onttrekking reserve Verkiezingen

       - 1.038

0

         - 1.038

Totaal

       - 1.251

        - 1.400

        149

1. Inzet personeel
Binnen het product Burgerzaken zijn in 2015 lagere inkomsten gerealiseerd voor inzet personeel bij derden (o.a. detacheringen). Dit is opgevangen met lagere apparaatslasten en programmalasten.

2. Democratische Vernieuwing
De ontwikkeling van de verschillende instrumenten van Democratische Vernieuwing is in 2015 later gestart. Dit betreft voornamelijk de projectkosten voor Citylab 010 (ontwikkeling website etc.)

3. Kosten Verkiezingen
Voor de verkiezingen (Waterschappen en Provincie) zijn de totale kosten lager uitgevallen

4. Reserve Verkiezingen
Voor de verkiezingen (Waterschappen en Provincie) zijn de totale kosten lager uitgevallen waardoor er ook minder aan de bestemmingsreserve Verkiezingen is onttrokken.