Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgens het overzicht van baten en lasten (saldo van de programmarekening).

Eigen vermogen

31-12-2014

Mutatie

1-1-2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2015

Algemene reserve

110.011

53.588

163.599

0

27.837

0

135.762

Bestemmingsreserves

919.622

57.202

976.824

235.598

211.827

67.123

933.472

Saldo van de rekening

110.790

-110.790

0

138.711

0

0

138.711

Totaal

1.140.423

0

1.140.423

374.309

239.664

67.123

1.207.945

Mutaties
De kolom mutatie tussen het eindsaldo van 2014 en het beginsaldo van 2015 betreft de resultaatbestemming 2014. In totaal is € 110,8 mln resultaat verdeeld over de algemene reserve (€ 53,6 mln) en de bestemmingsreserves (€ 57,2 mln).

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die worden ingezet voor het concern wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit staat in Financiën/Weerstandsvermogen. In 2015 is € 27,8 mln onttrokken aan de reserve ten gunste van het algemeen beeld.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waar de gemeenteraad een specifieke bestemming aan heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de raad hiertoe heeft besloten. De onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan als dit past binnen het specifieke doel van de reserve.
Als gevolg van een BBV-wijziging zijn sinds 2015 de bestemmingsreserves zichtbaar gemaakt, waarbij onttrekkingen direct gelinkt zijn met afschrijvingen op activa. Voor 2015 zijn er geen bestemmingsreserves die binnen deze rubriek vallen.                  

Bestemmingsreserve

1-1-2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2015

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

445.944

104.553

46.619

11.047

492.831

Bestemmingsreserve ISV-3

121.889

1.071

31.436

6.094

85.430

Financieringsreserve

69.014

14.178

0

16.292

66.900

Kredietrisicoreserve

54.197

3.584

0

0

57.781

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

43.300

0

0

43.300

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

42.001

0

14.192

750

27.059

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

31.328

13.484

18.233

0

26.579

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

29.111

0

4.802

1.456

22.853

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

12.022

12.612

4.246

869

19.519

Bestemmingsreserve Infrastructuur

29.548

600

6.147

9.600

14.401

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

15.721

25.495

32.228

0

8.988

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

6.750

0

0

6.750

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

5.719

0

157

286

5.276

Bestemmingsreserve Sport gebieden

5.682

166

634

284

4.930

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

7.900

0

0

3.000

4.900

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

5.448

0

449

272

4.727

Bestemmingsreserve RECP

6.085

0

1.521

0

4.564

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

15.645

3.839

13.135

1.800

4.549

Bestemmingsreserve Duurzaam

6.530

0

2.030

327

4.173

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

4.255

0

258

213

3.784

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

4.924

0

1.133

246

3.545

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

4.889

811

2.543

0

3.157

Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

1.500

0

0

1.500

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

1.453

0

0

0

1.453

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

2.000

0

750

100

1.150

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

1.233

0

100

0

1.133

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

1.293

0

132

65

1.096

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

1.454

550

937

0

1.067

Bestemmingsreserve Verkiezingen

0

1.905

867

0

1.038

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

1.000

0

0

0

1.000

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

19.315

0

18.335

0

980

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

750

200

0

38

912

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

46

1.000

150

72

824

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

1.097

0

314

55

728

Bestemmingsreserve Economie gebieden

834

0

176

42

616

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

611

0

0

31

580

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

0

0

0

503

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

3.161

0

1.585

1.158

418

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

427

0

0

21

406

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

297

0

0

0

297

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

291

0

0

0

291

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

287

0

0

14

273

Bestemmingsreserve Rekenkamer

236

0

0

0

236

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

449

0

129

100

220

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

310

0

30

80

200

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

162

0

0

8

154

Bestemmingsreserve Ombudsman

123

0

0

0

123

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

256

0

129

13

114

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

283

0

174

15

94

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

0

0

0

50

Bestemmingsreserve Ombudsman derdengelden

20

0

0

0

20

Bestemmingsreserve NUP

4.345

0

0

4.345

0

Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.922

0

0

3.922

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

2.000

0

2.000

0

0

Bestemmingsreserve Kansenzones

1.800

0

1.800

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.400

0

1.400

0

0

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

1.330

0

0

1.330

0

Bestemmingsreserve Voorbereiding Maastunnel

1.297

0

1.232

65

0

Bestemmingsreserve Transitie decentralisatie AWBZ

1.100

0

1.045

55

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

850

0

460

390

0

Bestemmingsreserve Personeel gebieden

816

0

0

816

0

Bestemmingsreserve Intensivering Buitenruimte

404

0

87

317

0

Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

340

0

0

340

0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

303

0

0

303

0

Bestemmingsreserve Cultuurparticipatie

298

0

0

298

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

200

0

200

0

0

Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

188

0

0

188

0

Bestemmingsreserve C2000-systeem

177

0

0

177

0

Bestemmingsreserve Stadsarchief

150

0

0

150

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

111

0

32

79

0

Totaal bestemmingsreserves

976.824

235.598

211.827

67.123

933.472

Hieronder volgt een toelichting van de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Nadere toelichting op de bestemmingsreserves zijn terug te vinden in de vermogensspecificaties.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
De bestemmingsreserve IFR dient ter dekking van de gemeentebrede voor de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Door instandhouding van de hoofdsom is een structurele rente-inkomst gegarandeerd van 4% (omslagrente). Deze wordt gebruikt voor de dekking van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van bestaande investeringen. In 2015 is een bedrag van € 104,6 mln toegevoegd, € 46,6 mln onttrokken en € 11 mln vrijgevallen.

Bestemmingsreserve ISV-3
De bestemmingsreserve ISV-3 dekt de lasten van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. In 2015 is een bedrag van € 1,1 mln toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is er € 31,4 mln onttrokken en € 6,1 mln vrijgevallen. De grootste onttrekkingen hebben plaatsgevonden bij de producten Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Vergunningen en Toezicht en Milieu. Zie voor nadere informatie hoofdstuk Financiën/investeringen.

Financieringsreserve
De financieringsreserve dient voor het opvangen van financieringstegenvallers. Deze reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en vangt schommelingen in de renteresultaten op, waardoor ingrijpende veranderingen van de omslagrente worden voorkomen. Positieve en negatieve renteresultaten worden toegevoegd of onttrokken aan deze egalisatiereserve.
In het geval van een gematigde rentestijging kan een beroep worden gedaan op de Financieringsreserve om de omslagrente op het gewenste niveau te handhaven. Op basis van het meerjarenperspectief wordt bij de Kaderbrief besloten tot aanpassing van de omslagrente of afroming van de Financieringsreserve.
In 2015 is er een bedrag van € 14,2 mln toegevoegd aan deze reserve en is een bedrag van € 16,3 mln vrijgevallen.

Kredietrisicoreserve
De kredietrisicoreserve is in 2012 gevormd en dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Voeding van deze reserve vindt plaats door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen, garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties.
Het benodigde solvabiliteitsbeslag op de portefeuille wordt berekend op € 44 mln. Dit bedrag is exclusief de nog te verstrekken lening aan CIC en de achtervang positie voor het Waarborgfonds Eigen Woning en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Samen met de andere G4-gemeenten wordt in overleg met de beide waarborgfondsen geprobeerd om tot een eenduidige systematiek te komen om het risicobedrag te kunnen berekenen.
In 2015 is er een bedrag van € 3,6 mln toegevoegd aan deze reserve. Onttrekkingen en vrijvallen hebben niet plaatsgevonden in 2015.

Bestemmingsreserve WWB Meerjarig
De bestemmingsreserve WWB meerjarig is in 2015 gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks wordt de reserve bij de kaderbrief geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar. In 2015 is een toevoeging gedaan van € 43,3 mln. Er hebben geen onttrekkingen en vrijvallen plaatsgevonden. De begrote onttrekking in 2015 heeft niet plaatsgevonden vanwege het positieve resultaat tussen de uitkeringslasten en de rijksbijdrage van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ
De bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ is ter dekking van verwachte financiële tekorten als gevolg van de lagere rijksbijdragen in het kader van de decentralisatie van de AWBZ.
In 2015 is er niets toegevoegd aan de reserve. Verder is een bedrag van € 14,2 mln onttrokken aan deze reserve en € 750 vrijgevallen. De onttrekkingen hebben betrekking op dekkingen voor uitgaven Frontline, wijkteams en transitie-organisatie.

Bestemmingsreserve Parkeerfonds
De bestemmingsreserve Parkeerfonds is in 2006 gevormd ter dekking van de exploitatieverliezen van nieuwe parkeergarages. De voeding van het fonds bestaat voornamelijk uit een jaarlijkse afdracht vanuit Parkeerbeheer. In 2015 is er een bedrag van € 13,5 mln toegevoegd. Daarnaast is er € 18,2 mln onttrokken en heeft er geen vrijval plaatsgevonden.
De onttrekkingen zijn afkomstig vanuit drie producten en zijn per saldo minder dan begroot. Vanuit Stedelijke bereikbaarheid en Maatschappelijk vastgoed is meer onttrokken dan begroot en bij Parkeren minder. Het uitwerken van het Parkeerplan en de beleidsmatige keuze rondom het Parkeerfonds hebben geleid tot extra werkzaamheden die niet begroot waren binnen het product Stedelijk bereikbaarheid. Bij product Vastgoed zijn er twee factoren die tot een hogere onttrekking hebben geleid: niet begrote zakelijke lasten (Ds. Jan Scharpstraat) en kosten vereniging van eigenaren (Kapiteinsbuurt). Bij het product Parkeren is de onttrekking aan het Parkeerfonds € 1,1 mln lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door lagere maatregelen brandveiligheid (€ 675) en lagere energielasten (€ 241).

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De bestemmingsreserve is ter dekking van projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Door het Rijk is via het gemeentefonds een bedrag van € 30 mln beschikbaar gesteld waarmee de bestemmingsreserve is gevormd. Er is in 2015 € 4,8 mln onttrokken en € 1,5 mln vrijgevallen. Van de onttrekking is € 2,6 mln besteed aan subsidie onrendabele top Bloemfonteinstraat, € 1,2 mln aan de Paul Krugerstraat en € 1 mln aan Hefblok.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
De bestemmingsreserve taakmutaties Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen rijksmiddelen uit het gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen worden doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter bij deze jaarschijven. Dit wordt opgevangen door deze bestemmingsreserve. In 2015 is er een bedrag van € 12,6 mln toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is er 4,2 mln onttrokken en € 869 vrijgevallen. De onttrekking betreft meerdere onderwerpen, waaronder Bestaand Rotterdams Gebied, Jeugdwerkloosheid en Modernisering GBA (mGBA).

Bestemmingsreserve Infrastructuur
De bestemmingsreserve Infrastructuur is in boekjaar 2002 gevormd en wordt aangewend voor grootschalige infrastructurele projecten en is specifiek bestemd voor de dekking van de ontwikkeling van Rotterdam Centraal. Naast Rotterdam Centraal, maakten ook de componenten Werklocaties economie en beheer en onderhoud Zuidhal in 2015 onderdeel uit van deze bestemmingsreserve. In 2015 is een bedrag van € 600 toegevoegd aan de reserve. Verder heeft er een onttrekking van € 6,1 mln en een vrijval van € 9,6 mln plaatsgevonden. De onttrekking heeft betrekking op de drie componenten: voor projecten Rotterdam Centraal € 4,1 mln, voor Werklocaties economie € 1,5 mln en voor Zuidhal € 590.

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)
De bestemmingsreserve Krimp is gevormd om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van boventallige medewerkers. De reserve is ter dekking van de loonkosten van de boventallige medewerkers en kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan. In 2015 is er een bedrag van € 25,5 mln toegevoegd aan deze reserve. Verder is er € 32,2 mln onttrokken en heeft er geen vrijval plaatsgevonden. In 2015 zijn er minder arrangementen getroffen waardoor de onttrekking uit de reserve lager is dan begroot.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de frictiekosten die bij de doorontwikkeling van de organisatie in de periode 2016 – 2019 zijn gemoeid. De frictiekosten zijn zowel bedoeld voor de loonkosten (en personeel gerelateerde kosten) van boventallige medewerkers (herplaatsingskandidaten) die niet betaald kunnen worden uit de begroting van de clusters, als voor kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan. In 2015 is € 6,8 mln toegevoegd aan deze reserve. Onttrekkingen en vrijvallen hebben niet plaatsgevonden in 2015.

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed
Als gevolg van de stelselwijziging afschrijving met ingang van 2010 zijn de kapitaallasten de eerste jaren lager dan begroot. Deze middelen worden gereserveerd om toekomstige knelpunten die zich voordoen bij de invoering van de kostprijsdekkende huur te dekken. Vanaf 2015 zijn de lasten structureel opgenomen in het lastenbudget en loopt dit niet meer via deze bestemmingsreserve. De onttrekkingen vanuit Vastgoed hebben conform begroting plaatsgevonden. Toevoegingen aan de reserve worden niet meer verricht. Verder is € 157 onttrokken aan de reserve en is een bedrag vrijgevallen van € 286.