Kasstroomoverzicht

Onderstaand ziet u het kasstroomoverzicht over het jaar 2015 op basis van de indirecte methode. Dit geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2015.

Het kasstroomoverzicht bestaat uit de volgende drie onderdelen:
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten
- kasstromen uit financieringsactiviteiten

Kasstroomoverzicht 2015 op basis van indirecte methode

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Exploitatieresultaat

67.522

Aanpassing voor:

Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen

132.478

Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden

274

Mutatie voorzieningen

-8.425

Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og)

-1.020

123.307

Voorraden en onderhanden werk

-4.496

Mutatie in werkkapitaal

Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen)

23.278

Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen)

-26.896

Overlopende activa

-12.746

Overlopende passiva

-80.859

-97.223

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen en correcties

-140.060

Desinvesteringen en bijdragen derden

19.472

-120.588

Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

-192.268

Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

148.252

-44.016

Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

-4.249

Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

2.724

-1.525

Mutatie kapitaalverstrekkingen

7.279

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Mutatie kortlopende geldleningen

-11.000

Aangetrokken leningen og

320.000

Aflossingen leningen og

-292.490

27.510

Mutatie geldmiddelen

-53.230