Raming nog te maken kosten en opbrengsten

De ramingen van de nog te maken kosten en opbrengsten in de in exploitatie genomen gronden zijn gebaseerd op de inzichten van medio januari 2016 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s.
Uiteraard is dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Inherent aan de marktomstandigheden doen zich onzekerheden voor ten aanzien van de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en de mogelijke uitkomsten daarvan.
De geraamde nog te maken kosten bedragen € 518 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken (€ 324 mln), apparaat (€ 48 mln), verwervingen (€ 23 mln) en overige kosten (€ 124 mln).
De geraamde opbrengsten bedragen € 552 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften (€ 503 mln.), subsidies (€ 23 mln.) en overige opbrengsten (€ 26 mln.)
Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) bedraagt € 134 mln.