Verzekeringen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Verzekeringen

Baten

5.133

5.133

4.102

-1.031

Lasten

8.600

8.522

5.648

-2.874

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Verzekeringen

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

0

Opbrengsten derden

3.704

5.133

3.320

-1.813

Overige baten

111

0

782

782

Apparaatslasten

721

692

674

-18

Inhuur

4

9

5

-4

Overige apparaatslasten

28

39

14

-25

Personeel

689

644

655

11

Interne Lasten

-4.669

-4.237

-4.446

-209

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

369

342

342

0

Overige doorbelastingen

-5.038

-4.579

-4.788

-209

Programmalasten

9.532

12.067

9.420

-2.647

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

98

49

-588

-637

Overige programmalasten

9.434

12.018

10.008

-2.010

Resultaat

-1.769

-3.389

-1.546

1.843

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Gunstig schadeverloop

782

-1.061

1.843

2. Lagere opbrengsten derden en lagere programmalasten

-1.813

-1.813

0

Totaal

-1.031

-2.874

1.843

1. Gunstige schadeverloop

Er is sprake van een gunstig schadeverloop met name op de brandverzekering. Dit komt tot uiting in hogere overige baten (€ 782) en lagere lasten (€ 1,1 mln). De overige baten hebben o.a. betrekking op  een gedeeltelijk vrijval van de voorziening letselschade (€ 200), in de lagere inkopen en uitbestede werkzaamheden is een bonus brandverzekering opgenomen (€ 450).

2. Lagere opbrengsten derden en lagere programmalasten

Door het minder inkopen van verzekeringen voor derden is er sprake van lagere opbrengsten en voor hetzelfde bedrag lagere programmalasten (beiden - € 1,8 mln).