Projectmanagement en engineering

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Projectmanagement en engineering

Baten

81.837

11.964

9.919

-2.045

Lasten

77.805

14.225

11.184

-3.041

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Projectmanagement en engineering

Bijdragen rijk en mede-overheden

171

0

40

40

Opbrengsten derden

10.844

11.964

11.940

-24

Overige baten

-321

0

-2.061

-2.061

Apparaatslasten

55.697

57.513

56.988

-525

Inhuur

3.946

7.002

7.825

823

Overige apparaatslasten

2.044

2.097

2.083

-14

Personeel

49.707

48.414

47.080

-1.334

Interne Lasten

-38.292

-45.228

-47.624

-2.396

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

25.749

24.101

24.101

0

Overige doorbelastingen

-64.041

-69.329

-71.725

-2.396

Programmalasten

3.949

1.940

1.820

-120

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.362

1.093

1.454

361

Kapitaallasten

84

45

45

0

Overige programmalasten

1.479

802

301

-501

Subsidies en inkomensoverdrachten

24

0

20

20

Resultaat

-10.660

-2.261

-1.265

996

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere omzet externe opdrachtgevers

-2.728

0

-2.728

2. Diverse baten / projectresultaten

683

0

683

3. Hogere omzet interne opdrachtgevers

0

-1.693

1.693

4. Minder kosten

0

-1.348

1.348

Totaal

-2.045

-3.041

996

1. Lagere omzet externe opdrachtgevers
De interne omzet (de vraag vanuit gemeentelijke opdrachtgevers) is hoger dan begroot. De externe omzet is lager dan begroot. Netto heeft dit geleid tot een afname van de totale omzet.

2. Diverse baten/projectresultaten
De projectresultaten zijn voordeliger met name als gevolg van het feit dat op oude deelgemeente-projecten alsnog betalingen hebben plaatsgevonden.

3. Hogere omzet interne opdrachtgevers
De lagere omzet voor externe opdrachtgevers en de voordelige projectresultaten maken onderdeel uit van de lagere “Overige baten”.
De hogere omzet voor interne opdrachtgevers maakt onderdeel uit van de mutatie in de “Overige doorbelastingen”.

4. Minder kosten
De lagere kosten worden met name veroorzaakt door lagere personeelskosten. Omdat er minder werk voor externen was, was ook minder personeel nodig.