Dienstverlening (frontoffice)

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Dienstverlening (frontoffice)

Baten

11.768

13.525

13.356

-169

Lasten

31.512

33.764

33.015

-749

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Dienstverlening (frontoffice)

Bijdragen rijk en mede-overheden

323

160

347

187

Opbrengsten derden

12.769

12.912

12.798

-114

Overige baten

-3

0

14

14

Totaal lasten

34.864

33.764

33.015

-749

Apparaatslasten

14.154

15.574

15.080

-494

Inhuur

134

592

519

-73

Overige apparaatslasten

598

684

779

95

Personeel

13.422

14.298

13.782

-516

Interne Lasten

6.931

5.185

5.687

502

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.081

8.594

8.595

1

Overige doorbelastingen

-4.150

-3.409

-2.908

501

Programmalasten

13.779

13.005

12.248

-757

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.062

6.149

5.423

-726

Kapitaallasten

815

702

786

84

Overige programmalasten

5.544

6.154

5.689

-465

Subsidies en inkomensoverdrachten

358

0

350

350

Onttrekking aan reserves

0

388

132

-256

Onttrekking Bestemmingsreserve -Masterplan Dienstverlening

0

388

132

-256

Vrijval reserves

0

65

65

0

Vrijval bestemmingsreserve -Masterplan Dienstverlening

0

65

65

0

Resultaat

-21.775

-20.239

-19.659

580

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Leges Publiekszaken

       - 200

       - 350

       150

2. Apparaatslasten

       290

       - 500

        790

3. Hogere inkopen en uitbestedingen (o.a. telefonie)

0

       360

       - 360

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Reserves

        - 260

         - 260

              0

Totaal

      - 170

        - 750

      580

1. Leges Publiekszaken
De legesinkomsten van Publiekszaken (€ 12,7 mln) en de afdrachten leges (€ 5,8 mln) komen vrijwel overeen met de verwachtingen en de begroting. Er zijn kleine afwijkingen, te weten € 200 minder baten en € 350 minder afdrachten.

2. Apparaatslasten
Onder de apparaatslasten zijn niet begrote personele inkomsten gerealiseerd (vnl. UWV) van € 290. Verder is er een lagere personele bezetting waardoor de personeelskosten € 500 lager uitvallen.

3. Inkopen en uitbestedingen (onder andere Telefonie)
In plaats van externe inkopen en uitbestedingen zijn er uren van de RSO ingezet waardoor de interne lasten hoger zijn dan begroot. Verder is er sprake geweest van hogere inkopen en uitbestede werkzaamheden voor onder andere telefonie

4. Reserves
Recent zijn de voorstellen met betrekking tot de Servicecentra door de gemeenteraad geaccordeerd.
De projecten doorontwikkeling Masterplan Dienstverlening schuiven door naar 2016 en 2017
Het gevolg is dat er in 2015 sprake was van lagere lasten en derhalve een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve.