Overlopende activa

1-1-2015

31-12-2015

Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

11.560

18.252

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen

164.070

170.124

Totaal overlopende activa

175.630

188.376

Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschot-bedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Regeling

1-1-2015

Correctie/ overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2015

Subsidie ESF aanvragen

5.152

0

-4.239

4.784

5.697

EFRO Kansen voor Rotterdam

3.416

0

-4.744

5.281

3.953

EFRO Kansen voor West

0

0

-1.375

5.199

3.824

Bommenregeling

0

0

2.073

0

2.073

BDU Dynamisch verkeersmanagementprojecten

0

0

-7.752

8.712

960

Vaartenroute

0

0

394

0

394

Groen 2014

0

0

-10

323

313

Verbetering Luchtkwaliteit

0

0

-470

744

274

Het Rijk

247

0

0

0

247

Stadshavens - Nota ruimte

0

-1.381

0

1.527

146

Centraal Orgaan Opvang

0

0

-16

99

83

Waterschap Hollandse Delta, Blauwe verbinding

48

126

0

-127

47

Rijk (Agentschap NL, Bijdragen waterplan)

170

-126

0

0

44

IKS Heijplaat

0

0

-170

210

40

Life plus

0

0

2

36

38

Clean Fleets

0

0

-11

48

37

BRIM (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten)

0

0

-76

103

27

Transport Innovation Deployment for Europe

0

0

-33

50

17

FREVUE

0

0

-33

48

15

Urbact III

0

0

0

9

9

NEZER

0

0

-17

25

8

Pilot beginnen binnen (Ministerie Van Veiligheid)

0

0

6

0

6

Stadsregio

2.413

-2.413

0

0

0

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

112

-115

0

3

0

Gemeente Schiedam

2

-2

0

0

0

Stadsregio Rotterdam, bijdragen wegen

0

933

-929

-4

0

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

0

195

-195

0

0

Ministerie SoZaWe

0

109

-129

20

0

Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)

0

0

-2.500

2.500

0

Bestemmingsreserve ISV 3

0

0

-1.636

1.636

0

Groene daken Hoogheemraadschap

0

0

-104

104

0

Herstructurering en ontwikkelplan bedrijventerrein Zuid Holland

0

0

-20

20

0

 Totaal

11.560

-2.674

-21.984

31.350

18.252

Correctie/overboeking
De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op de reclassificaties van passiva medeoverheden naar activa medeoverheden, zodat deze op de juiste plaats binnen de balans per jaareinde gepresenteerd worden. Daarnaast zijn de regelingen opnieuw beoordeeld en waar mogelijk samengevoegd.

Toevoeging/onttrekking
In de kolom toevoegingen zijn de vooruit ontvangen bedragen opgenomen (derhalve negatief gepubliceerd) en onder de onttrekkingen zijn de uitgaven opgenomen. Per saldo zijn de kosten hoger dan het vooruit ontvangen bedrag, en daarom aan de activakant gepresenteerd.  
Hieronder volgt een toelichting op de regelingen van de medeoverheden met een eindsaldo groter dan € 5 mln.

Subsidie ESF aanvragen
Via het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen bij het Europees Sociaal Fonds subsidieaanvragen ingediend worden. De onttrekking in 2015 van € 4,2 mln bestaat uit een bedrag van € 1,5 mln dat het project Jongeren projectregio Rotterdam betreft en een bedrag van € 2,7 mln heeft betrekking op project Arbeidsbelemmering.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen                     

1-1-2015

31-12-2015

Vooruitbetaalde bedragen

37.666

30.236

Nog te ontvangen bedragen

126.404

139.888

Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen

164.070

170.124

Nadere toelichting op bovengenoemde posten is hieronder terug te vinden:

Vooruitbetaalde bedragen

1-1-2015

31-12-2015

Vooruitbetaalde subsidies

8.893

9.049

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

2.847

6.591

Wigo4IT

0

5.605

Contributie Veiligheidsregio Rotterdam

5.806

0

Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln

20.120

8.991

Totaal

37.666

30.236

Vooruitbetaalde subsidies
Betreft vooruitbetaalde subsidies aan onder andere stichting Boor (€ 6,7 mln) en stichting Rotterdam Festivals in het kader van Rotterdam viert de stad (€ 800).

Vooruitbetaalde huren en servicekosten
Een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis bedraagt € 1,4 mln. Het restant saldo betreft diverse bedragen kleiner dan € 500. Denk aan de huur van Blaak 34, Dynamostraat 16 en (z)onderdakwoningen.

Wigo4IT
Aan WIGO4IT is € 4,3 mln reguliere bijdrage en € 1,3 mln voor innovatie betaald. WIGO4IT is de coöperatie met betrekking tot een samenwerkingsverband van sociale diensten van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht gericht op informatievoorziening.

Contributie Veiligheidsregio Rotterdam
Vastlegging en betaling van de contributiefactuur heeft in tegenstelling tot eerdere jaren plaatsgevonden in januari van het nieuwe boekjaar.

Overige vooruitbetaalde kosten
Er is € 3,8 mln vooruitbetaald aan vier leveranciers met betrekking tot ICT gerelateerde producten en diensten. Waarvan € 900 voor de aansprakelijkheidsverzekering en € 700 voor de gezamenlijke brandweer kazerne Maasvlakte. Een bedrag van € 3,5 mln is vooruitbetaald voor diverse kleinere leveranties.

Nog te ontvangen bedragen

1-1-2015

31-12-2015

Gemeentebelastingen

32.198

40.674

Dividendbelasting en slotdividend

816

27.774

Projectensaldi

14.274

10.946

Te ontvangen rente en aflossing

17.724

15.681

Te ontvangen gelden inzake PGB

0

7.082

Te verrekenen BTW

789

1.579

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

60.603

36.152

Totaal

126.404

139.888

Gemeentebelastingen
Dit betreft de ramingen van nog op te leggen aanslagen onroerendezaakbelasting, logiesbelasting, precario en hondenbelasting (€ 40,7 mln).

Dividendbelasting en slotdividend
Dit bestaat voor € 27 mln uit nog te ontvangen dividendbelasting en slotdividend Beurs Rotterdam. Het overige deel is nog te ontvangen dividendbelasting Erasmus MC en Evides.

Projectensaldi
Betreft presentatiewijzigingen in verband met reclassificatie tussen projecten gekwalificeerd als ‘overlopende activa/passiva overheid’. Denk aan de reclassificatie van de GREX-projecten voor € 3,5 mln en projecten derden voor € 7,4 mln. Het restantsaldo betreft onder andere de ‘nog te ontvangen bedragen’, te weten nog uit te factureren bedragen vanuit projecten.

Te ontvangen rente en aflossing
Dit bestaat uit overlopende rente vanaf de vervaldatum van de lening tot ultimo 2015 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2015 die begin 2016 zijn verrekend.

Te ontvangen gelden inzake PGB
Betreft nog te ontvangen gelden vanuit de SVB en het CAK inzake het persoonsgebonden budget.

Te verrekenen Btw
De te verrekenen Btw betreft de Btw die nog teruggevorderd dient te worden van de fiscus.

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

De grootste vorderingen bestaan uit een nog te ontvangen garantiepremie van het Warmtebedrijf (€ 3,6 mln), nog te ontvangen bouwleges Wabo (4,5 mln), nog te factureren maatschappelijk en commercieel vastgoed (€ 2,4 mln), nog te ontvangen gelden van schoolbesturen aangaande Londo (€ 2,7 mln), nog te ontvangen dividendbelasting (€ 1,1 mln), nog te verdelen kosten crediteuren (€ 4,7 mln) (voor € 2,4 mln betreft het disputen en voor € 400 wordt een creditfactuur verwacht), nog te factureren parkeervergunningen bezoekers (€ 700), nog te ontvangen bedragen (3,8 mln), omdat facturatie, betrekking hebbende op 2015, is uitgevoerd in januari 2016. Tot slot betreft dit saldo voor € 55 aan derden verstrekte subsidies in het kader van ‘Opzoomer Mee’ die teruggevorderd worden.