ICT

Inhoudelijk beeld
Het collegeprogramma vergt de komende jaren een uitbreiding van de digitale dienstverlening en is onder meer gericht op behoud en ondersteuning van zelfredzaamheid. Tevens worden processen met behulp van ICT geoptimaliseerd en worden ICT-middelen effectiever ingezet. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de behoeften van de stad en de medewerkers die voor de stad werken.

Bedrijfsinformatieplannen
Om bovenstaande doelen te bereiken wordt de methode van Business Informatie Planning gebruikt. In 2015 is een geactualiseerd Concern Informatieplan opgeleverd dat de basis biedt voor een planmatige ontwikkeling van de ICT-voorzieningen. De doelstellingen en ambities van de gemeente zijn vertaald naar projecten, waarbij de middelen op basis van prioriteit worden verdeeld.

Informatiebeveiliging
Een belangrijk deel van de informatie binnen de gemeente heeft betrekking op burgers en bedrijven. Rotterdam vindt informatiebeveiliging belangrijk en scoort in vergelijking met andere gemeenten boven gemiddeld. Zowel vanuit Den Haag als Brussel wordt de druk opgevoerd om informatieveiligheid op orde te hebben. Per 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken van kracht geworden. Indien de gemeente niet voldoet aan de eisen kunnen forse bestuurlijke boetes worden opgelegd door de toezichthouder. In 2015 heeft Rotterdam diverse processen aangepast om aan de eisen van de wet te kunnen voldoen.

Nieuwe werkomgeving
In 2015 is gestart met de vervanging van de verouderde werkomgeving (Windows XP en Office 2003) door een moderne omgeving. Vanwege de omvang (het raakt alle medewerkers van Rotterdam) en de complexiteit (vanwege het grote aantal en de diversiteit van applicaties) is hier sprake van een risicovol project. In 2015 is 75% van alle gebruikers en applicaties omgezet naar de nieuwe omgeving, het restant wordt in Q1 2016 omgezet.

Applicatierationalisatie
In 2015 is een forse reductie van applicaties bewerkstelligd. Tevens is er een applicatie lifecycle management proces ingericht, waarmee sturing gegeven kan worden aan het tijdig aanpassen, onderhouden en vervangen van applicaties.

Samenwerking
In 2015 is verdere samenwerking met andere overheden en uitvoeringsorganisaties gerealiseerd. De G4-samenwerking in het sociale domein is een goed voorbeeld. De gemeente Rotterdam heeft met Den Haag de coöperatie BIRGIT opgericht waarin de ontwikkeling en het beheer van de software voor het stelsel van Basisregistraties is ondergebracht. De gemeente Utrecht is in 2015 ook lid geworden van deze coöperatie.
Rotterdam heeft in 2015 de voorbereidingen getroffen om lid te worden van de coöperatieve vereniging Dimpact die o.a. voorziet in een zaaksysteem. M.b.v. een zaaksysteem kan Rotterdam haar dienstverlening verder verbeteren.
Daarnaast participeert Rotterdam in diverse landelijke ontwikkelingen, zoals de Generieke Digitale Infrastructuur

Vorming IIFO
In het verslagjaar is de voorbereiding van de vorming van het cluster Bestuurs- en ConcernOndersteuning (BCO) gedaan. De directie Innovatie, Informatie, Facilitair, Onderzoek (IIFO) is een van de onderdelen van BCO.

Financieel beeld ICT
De gerealiseerde concernbrede ICT exploitatielasten 2015 bedragen circa € 112 mln. Dit is circa € 2 mln lager dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage.
De lagere kosten zijn het saldo van diverse posten, waaronder een lagere realisatie bij de ICT serviceorganisatie en een verschuiving van programma- naar investeringslasten bij het programma Innovatie voor Werk en Inkomen, zoals gemeld in de 10 maandsrapportage 2015.

In 2015 zijn middels een benchmark van Berenschot de ICT exploitatie lasten van de gemeente Rotterdam vergeleken met Den Haag en Utrecht (G3) en 100.000+ gemeenten.  
Berenschot heeft onder andere geconcludeerd:

  • De totale ICT-kosten (euro’s per fte) van Rotterdam liggen ruim 3% lager dan het gemiddelde van de gemeenten Den Haag, Utrecht en Rotterdam samen.
  • De ICT-kosten liggen net als in de voorgaande jaren boven het gemiddelde van de overige 100.000+ gemeenten. Dit komt onder meer doordat de G4 diverse specifieke applicaties in gebruik hebben.

De resultaten van de benchmark zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2015.

ICT projecten
Over de status en voortgang van risicovolle ICT projecten wordt in de Monitor ICT projecten gerapporteerd (aparte bijlage bij de bestuursrapportage).

Fiscaliteiten
In voorbereiding op de invoering per 2016 van de vennootschapsbelasting zijn de economische activiteiten van de gemeente beoordeeld op mogelijke belastingplicht, met uiteraard extra aandacht besteed aan die activiteiten die een omvangrijk financieel risico vormen. Over een aantal van deze activiteiten is vooroverleg gevoerd met de Rijksbelastingdienst. Er is tot nu toe geen sprake van verschillen van inzicht.
De ramingen van de verwachte lasten als gevolg van te betalen vennootschapsbelasting worden ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag afgerond. Bij gelegenheid van de eerste bestuursrapportage zullen deze ramingen de basis vormen voor een voorstel aan de gemeenteraad over de verwerking in de begroting 2016.