Leningverstrekking

Verstrekte leningen

1 jan 2014

1 jan 2015

31 dec 2015

Leningen aan woningcorporaties

189.895

181.822

173.620

RET Railgebonden voertuigen

412.023

435.129

458.734

RET Infrastructuur

204.417

186.961

230.806

Havenbedrijf Rotterdam

82.085

72.417

62.132

Warmtebedrijf

0

12.000

6.000

Tower Hotel Rotterdam

300

0

0

Leningen aan deelnemingen

698.825

706.507

757.672

Leningen aan overige verbonden partijen

10.349

12.636

13.689

Overige langlopende leningen en uitzettingen > 1 jaar

26.164

17.878

19.403

Totaal verstrekte leningen

925.233

918.843

964.384

De spelregels voor verstrekking van leningen en garanties zijn vastgelegd in de Verordening Leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014. De gemeente is zeer terughoudend bij het verstrekken van geldleningen. De geldleningen zijn voornamelijk verstrekt aan woningbouwcorporaties en voormalige gemeentelijke onderdelen. Tot 1994 verstrekte de gemeente leningen aan woningbouwcorporaties. In 1994 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waardoor de leningen van woningbouwcorporaties worden gewaarborgd door het WSW. Sinds dat moment trekken de woningbouwcorporaties zelfstandig hun leningen aan op de kapitaalmarkt en verstrekt de gemeente geen leningen meer. De leningen die de gemeente heeft verstrekt aan de woningcorporaties zijn eveneens geborgd door het WSW. De woningcorporaties hebben in 2015 € 8,2 mln afgelost.
Bij verzelfstandiging van gemeentelijke onderdelen geldt vaak een overgangsregime voor de financiering. De gemeente verstrekt dan leningen met een aflopend karakter die geleidelijk door verzelfstandigde onderdelen worden geherfinancierd op de markt. Zo heeft het Havenbedrijf Rotterdam al een groot deel van de in 2004 verstrekte geldleningen afgelost. In 2015 is € 10,3 mln afgelost. De resterende leningen lopen in de komende jaren verder af.
In uitzondering op deze regel is bij de verzelfstandiging van de RET besloten dat de financiering van de RET Infrastructuur BV wel via de gemeente blijft verlopen. Dit is gedaan omdat deze infrastructuur onlosmakelijk verbonden is met de gemeentelijke infrastructuur. In 2010 heeft de gemeente ook de financiering van het railgebonden materieel – de metro’s en trams - op zich genomen, omdat de RET zich door de marktomstandigheden niet zelfstandig kon financieren. In 2015 is door RET Railgebonden Voertuigen BV € 81,4 mln afgelost en € 105 mln opgenomen aan nieuwe leningen. RET Infrastructuur BV loste € 36,2 mln af en sloot voor € 80 mln aan nieuwe leningen af.
Het Warmtebedrijf heeft in 2015 een lening van € 12 mln afgelost en tegelijk een lening van € 6 mln opgenomen.

De leningen aan overige verbonden partijen betreffen met name het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). De overige langlopende leningen hebben met name betrekking op sportverenigingen en zijn verstrekt voor investeringen in de sportaccommodaties, zoals sportvelden, kantines en tribunes. Daarnaast heeft er een balanscorrectie plaatsgevonden met betrekking tot leningen van de Kredietbank die voorheen onder de vlottende activa werden verantwoord.