Lening- en garantieverstrekking

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Lening- en garantieverstrekking

Baten

31.182

32.382

32.651

269

Lasten

31.182

32.382

32.333

-49

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Lening- en garantieverstrekking

Financieringsbaten

36.115

30.622

30.838

216

Opbrengsten derden

1.828

1.760

1.813

53

Overige baten

50

0

0

0

Programmalasten

30.976

30.382

30.333

-49

Financieringslasten

0

351

351

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

200

6

-194

Kapitaallasten

30.976

26.257

29.976

3.719

Overige programmalasten

0

3.574

0

-3.574

Toevoeging aan reserves

5.889

2.000

2.000

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Kredietrisicoreserve

5.889

2.000

2.000

0

Resultaat

1.128

0

318

318

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1.  Renteresultaat geldleningen

215

152

63

2.  Overig

54

-201

255

Totaal

269

-49

318

1. Renteresultaat geldleningen

Het verstrekken van een lening aan de RET onder de raamovereenkomst RET heeft geleid tot hogere baten (€ 215) en hogere kapitaallasten (interne rentelasten) anderzijds (€ 152). Per saldo bedroeg het renteresultaat € 63.

2. Overig

De baten (€ 53) worden gevormd door de ontvangen garantiepremies Blijdorp en gestort solvabiliteitsbeslag voor het verstrekken van een lening aan de International School Rotterdam. Er is minder gebruik gemaakt van externe advisering dan geraamd, waardoor de lasten € 201 lager uitvallen.