Maatschappelijk vastgoed

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Maatschappelijk vastgoed

Baten

49.237

54.720

46.358

-8.362

Lasten

57.964

58.121

60.125

2.004

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Maatschappelijk vastgoed

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

52

52

Opbrengsten derden

34.823

43.818

41.905

-1.913

Overige baten

727

0

-46

-46

Apparaatslasten

5.025

7.194

7.350

156

Inhuur

-13

62

190

128

Overige apparaatslasten

139

263

238

-25

Personeel

4.899

6.869

6.922

53

Interne Lasten

-85.057

-90.548

-82.993

7.555

Beleidspecifiek vastgoed

-95.368

-97.577

-92.885

4.692

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.468

1.843

1.843

0

Overige doorbelastingen

7.843

5.186

8.049

2.863

Programmalasten

132.507

141.475

135.768

-5.707

Financieringslasten

50

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

49.883

56.824

47.860

-8.964

Kapitaallasten

75.098

77.469

80.433

2.964

Overige programmalasten

7.476

7.182

7.475

293

Onttrekking aan reserves

7.685

10.530

4.075

-6.455

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

140

41

-99

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

11

11

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

-442

911

755

-156

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

1.535

-59

-1.594

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

0

750

750

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

2.268

1.528

1.682

154

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

580

571

-9

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

5.380

4.335

157

-4.178

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

479

250

96

-154

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

490

71

-419

Toevoeging aan reserves

2.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

2.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

372

372

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

0

100

100

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

272

272

0

Resultaat

-11.239

-3.401

-13.767

-10.366

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Hogere verkoopopbrengsten

420

0

420

2. Lagere verhuur opbrengsten en lagere lasten Onderwijs

-7.200

-8.000

800

3. Interne doorbelasting

0

 4.691

-4.691

4. Hogere opbrengsten Parkeren

429

0

429

5. Hogere kapitaallasten

4.300

7.997

-3.697

6. Hogere inzet uren

0

2.865

-2.865

7. Hogere lasten onderhoud

0

2.700

-2.700

8. Lagere lasten OZB en waterschapslasten

0

-600

600

9. Diversen

143

-1.195

-1.338

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

10. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Stelselwijziging afschrijving Vastgoed

-4.178

 -4.178

0

11. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Vastgoedgebieden

                  -419

-419

0

12. Lagere onttrekking bestemmingsreserve ISV

-1.594

 -1.594

0

13. Lagere onttrekking overige reserves

-263

-263

0

Totaal

-8.362

2.004

-10.366

1. Hogere verkoopopbrengsten
In 2015 zijn € 420 hogere verkoopopbrengsten gerealiseerd dan begroot.

2. Lagere verhuur opbrengsten en lagere lasten Onderwijs

Lagere opbrengsten uit verhuur door een vertraging in een aantal onderwijsprojecten (€ 7,2 mln nadelig) en inherent lagere lasten (€ 7,2 mln voordelig). Daarnaast is een onderwijsobject volledig doorbelast aan de beleidsdienst (€ 800 voordelig).

3. Lagere doorbelasting naar J&O, S&C, Parkeren
Lagere doorbelastingen aan J&O (€ 3,7 mln nadelig) en S&C (€ 1,2 mln nadelig). De doorbelasting naar Parkeren heeft een voordeliger effect, doordat er meer onroerende zakenbelasting is doorbelast (€ 200 voordelig).

4. Hogere opbrengsten Parkeren
Voor een parkeergarage zijn hogere opbrengsten gerealiseerd dan begroot.

5. Hogere kapitaalslasten
In een aantal objecten is geïnvesteerd, dit heeft geleid tot hogere kapitaallasten. (€ 1,8 mln nadelig). Daarnaast hebben de administratieve opschoning van boekwaarden, afwaardering van financiële activa kunstinstellingen en extra verkopen geleid tot hogere kapitaallasten (€ 1,8 mln nadelig).
Bovendien heeft de overheveling van twee objecten naar de grondexploitatie geresulteerd in extra kapitaallasten (afschrijving) (€ 4,3 mln nadelig). De administratieve verwerking hiervan heeft voor hetzelfde bedrag een voordelig effect op de baten.

6. Hogere inzet uren
Op het product Maatschappelijk Vastgoed is ureninzet verantwoord die op het product Commercieel Vastgoed is begroot (€ 2,4 mln nadelig). Daarnaast is er een hogere ureninzet door Juridische Diensten en Communicatie verantwoord (€ 400 nadelig).

7. Hogere lasten onderhoud
De onderhoudslasten voor de portefeuille Onderwijs en Kunst & Cultuur zijn nadeliger uitgevallen.

8. Lagere lasten OZB en waterschapslasten
De OZB (gebruikersdeel scholen) en de waterschapslasten in de onderwijsportefeuille zijn lager uitgevallen.

9. Diversen
Naast diverse kleinere afwijkingen heeft een correctie plaatsgevonden op de vooruit ontvangen middelen (1,5 mln) met betrekking tot project P&R Beverwaard.

10. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Stelselwijziging afschrijving Vastgoed
Een aantal projecten is nog onderhanden. Wanneer deze zijn afgerond, worden de middelen onttrokken.

11. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Vastgoedgebieden
Het project is nog onderhanden. Wanneer deze is afgerond, worden de middelen onttrokken.

12. Lagere onttrekking bestemmingsreserve ISV
Het project is nog onderhanden. Wanneer deze is afgerond, worden de middelen onttrokken.

13. Lagere onttrekking overige reserves
In 2015 is het project nog onderhanden. Onttrekking aan de reserves Taakmutaties en inrichting buitenruimte gebieden, wordt gerealiseerd als de kosten zijn verantwoord.