Water en Groen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Water en Groen

Baten

11.100

18.612

20.401

1.789

Lasten

53.496

64.660

68.832

4.172

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Water en Groen

Bijdragen rijk en mede-overheden

343

1.838

2.858

1.020

Opbrengsten derden

9.179

11.225

10.846

-379

Overige baten

17.340

1.600

2.751

1.151

Apparaatslasten

3.400

26.230

24.707

-1.523

Inhuur

335

507

57

-450

Overige apparaatslasten

96

2.050

1.340

-710

Personeel

2.969

23.673

23.310

-363

Interne Lasten

21.383

1.366

2.265

899

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

670

9.638

9.638

0

Overige doorbelastingen

20.713

-8.272

-7.373

899

Programmalasten

59.174

37.064

41.860

4.796

Financieringslasten

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.626

1.296

-840

-2.136

Kapitaallasten

2.270

2.167

2.527

360

Overige programmalasten

49.027

33.510

40.173

6.663

Subsidies en inkomensoverdrachten

-749

91

0

-91

Onttrekking aan reserves

3.302

3.949

3.946

-3

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.297

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

5

3.040

2.670

-370

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

909

837

-72

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

439

439

Resultaat

-53.793

-46.048

-48.431

-2.383

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Speelvoorzieningen

0

1.489

-1.489

2. Bommenregeling

676

1.041

-365

3. Kapitaallasten

0

360

-360

4. Overig uitvoering

1.119

1.282

-163

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

5. Onttrekking best.res. Buitenruimte gebieden

-370

0

-370

6. Onttrekking best.res IFR

-72

0

-72

7. Onttrekking best.res ISV-3

439

0

439

Totaal

1.792

4.172

-2.380

1. Speelvoorzieningen
In 2015 zijn nieuwe projecten naar voren gekomen vanuit de (oud) deelgemeenten, waar geen financiële dekking tegenover stond vanuit de invlechting. Ook zijn er diverse in 2014 gestarte projecten afgerond in 2015. Hierdoor drukken ze op het budget van 2015 (€ 1,5 mln).

2. Bommenregeling
Voorziening bommenregeling is vervallen. 30% van de kosten zijn niet declarabel bij het Rijk.
In de begroting is rekening gehouden met de vaste kosten. In de realiteit hebben zich meer incidenten voorgedaan. De niet gedekte kosten komen ten laste van het weerstandsvermogen.

3. Kapitaallasten
Door de eerdere oplevering van projecten (o.a. kademuren) zijn de kapitaallasten hoger dan begroot.

4. Overig uitvoering
De overschrijding bij overig uitvoering is hoofdzakelijk het gevolg van uitvoering voor derden.

5. Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden, 6. IFR en 7. ISV-3
Afwijkingen in de gerealiseerde uitvoering ten opzichte van de begroting hebben eveneens afwijkende onttrekkingen in de bestemmingsreserve tot gevolg.