Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Baten

4.763

1.768

2.403

635

Lasten

72.981

67.617

63.075

-4.542

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Bijdragen rijk en mede-overheden

199

0

206

206

Opbrengsten derden

350

206

640

434

Overige baten

162

0

150

150

Apparaatslasten

40.470

39.791

38696

-1.095

Inhuur

64

302

251

-51

Overige apparaatslasten

1.457

1.913

1.624

-289

Personeel

38.949

37.576

36.821

-755

Interne Lasten

17.635

17.045

17.259

214

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

17.142

16.167

16.168

1

Overige doorbelastingen

493

878

1.091

213

Programmalasten

10.006

10.781

7.120

-3.661

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.518

7.695

4.092

-3.603

Overige programmalasten

0

300

522

222

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.488

2.786

2.506

-280

Onttrekking aan reserves

114

1.554

1.399

-155

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

1

54

0

-54

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

113

1.500

1.399

-101

Vrijval reserves

0

8

8

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

0

8

8

0

Resultaat

-67.286

-65.849

-60.672

5.177

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Verschillende baten

635

0

635

2. Overbesteding NPRZ

0

447

-447

3. Personele lasten

0

-1.096

1.096

4. Programmalasten

0

-3.661

3.661

5. Overig

0

-232

232

Totaal

635

-4.542

5.177

1. Verschillende baten

De hogere baten hebben betrekking op incidentele vergoedingen voor detacheringen en uitgevoerde projecten voor derden, externe bijdragen voor het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en UWV-uitkeringen.

2. Overbesteding NPRZ
Voor het organisatiebureau van NPRZ is geen budget gereserveerd, terwijl hier wel realisatie heeft plaatsgevonden.

3. Personele lasten
Van het resultaat van product Ondersteuning Bestuurlijke Besluitvorming heeft circa € 1,1 mln betrekking op lagere personele bezetting dan begroot, vooruitlopend op de doorontwikkeling van de organisatie en de besparingsopgave die daarbij hoort.

4. Programmalasten

De doorontwikkeling en besparingsopgave hebben ook hun weerslag gehad op de programmabudgetten en verklaart voor een deel de € 3,7 mln aan budgetten die niet zijn besteed. In de bestuursrapportages is vanwege deze effecten eerder al het budget naar beneden bijgesteld. Er is zuinig met de budgetten omgegaan en een aantal activiteiten en onderzoeken is geschrapt of met minder middelen uitgevoerd, zonder daarbij op de korte termijn op het resultaat in te boeten. Voorbeelden waar minder aan uitgegeven is, zijn ICT-onderzoeken, lobbyactiviteiten, communicatiekosten voor wijkbijeenkomsten, huisstijl en coachings- en begeleidingstrajecten.

5. Overig
Dit betreft een saldo van verschillende kleinere posten.