Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de kas- en banksaldi. Kasgelden bestaan uit chartaal geld en andere waardepapieren zoals vervoersbewijzen.

1-1-2015

31-12-2015

Bank

60.154

2.695

Kas

284

315

Totaal liquide middelen

60.438

3.010