Resultaatneming grondexploitaties

Winstnemingen grondexploitaties
De gemeente hanteert een voorzichtige methode voor tussentijdse winstneming. Deze methode is als volgt:

  • indien een plan voor minimaal 70% van de begrote kosten en 70% van de begrote opbrengsten is gerealiseerd wordt beoordeeld of winst kan worden genomen en zo ja, hoeveel;
  • er wordt alleen winst genomen als de geboekte opbrengsten de geboekte kosten overstijgen. De te nemen winst is maximaal gelijk aan de (negatieve) stand van de boekwaarde die ontstaat doordat het bedrag aan gerealiseerde opbrengsten de gemaakte kosten overschrijden. Daarbij rekening houdend met een risicobuffer van 20% van de nog te realiseren kosten en opbrengsten;
  • in individuele gevallen kan op basis van planspecifieke omstandigheden beargumenteerd worden afgeweken.

Verliesnemingen grondexploitaties
Verliesneming op bouwgronden in exploitatie (BIE)
Bij actieve grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen ter hoogte van dit negatieve verwachte resultaat. Met ingang van 2014 is de presentatie van voorzienbare verliezen van de gronden gewijzigd. Voorheen werd een in het boekjaar gevormde voorziening in het jaar opvolgend als duurzame waardevermindering verwerkt in de boekwaarde als het verwachte verlies niet was goedgemaakt. Vanaf 2014 blijft de voorziening afzonderlijk zichtbaar en wordt het voorzienbare verlies bij afsluiten van het complex als gerealiseerd resultaat in de grondexploitatie verwerkt.

Verliesneming op niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) worden gewaardeerd tegen de marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor het verschil wordt een voorziening getroffen. Voor NIEGG geldt dat de verwachting is dat de plannen binnen tien jaar in exploitatie worden genomen.

Parameters grondexploitaties

In de grondexploitaties wordt gerekend met langjarige gemiddelde parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en renteontwikkelingen. Uitzonderingen op deze algemene lijn zijn de parameters in de projecten Nesselande, Fascinatio en Buitenruimte Rotterdam Central District (RCD). Deze worden in de paragraaf Grondbeleid toegelicht.

Langjarige Parameters grondexploitaties

2014

2015

rente

4,0%

4,0%

opbrengstenstijging

0,8%

0,5%

kostenstijging

2,5%

2,0 %

Erfpacht
De vooruit ontvangen afkoopsommen bij tijdelijk in erfpacht uitgegeven gronden vallen vrij ten gunste van het resultaat naar gelang de looptijd van het erfpachtcontract. Voor de erfpachtcontracten die tussen 2004 en 2012 zijn afgekocht, is de periode van vrijval gesteld op vijftig jaar.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening doet het college van burgemeester en wethouders schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. Dit gebeurt in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen.