Programmarekening 2015

Deze paragraaf bestaat uit een overzicht van de baten en lasten totaal, de incidentele baten en lasten, de algemene dekkingsmiddelen en het resultaat per programma.