Financiering

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Financiering

Baten

-19.781

-19.698

-19.688

10

Lasten

-19.781

-28.419

-29.192

-773

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Financiering

Financieringsbaten

-9

0

10

10

Opbrengsten derden

14

0

0

0

Overige baten

-20.010

-19.698

-19.698

0

Apparaatslasten

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

Programmalasten

-77.875

-74.609

-75.382

-773

Financieringslasten

62.434

61.570

60.191

-1.379

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

192

1.336

163

-1.173

Kapitaallasten

-141.299

-137.811

-136.489

1.322

Overige programmalasten

798

296

753

457

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

25.000

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Financieringsreserve

25.000

0

0

0

Toevoeging aan reserves

78.190

46.190

46.190

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

30.132

32.012

32.012

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Financieringsreserve

23.058

14.178

14.178

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Kredietrisicoreserve

25.000

0

0

0

Resultaat

4.680

8.721

9.504

783

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere interne rentebaten

0

1.322

-1.322

2. Lagere financieringslasten

0

-1.379

1.379

3. Overig

0

-726

726

Totaal

0

-783

783

1. Lagere interne rentebaten

Onder de kapitaallasten is de verrekening van de interne omslagrente verwerkt. Deze wordt berekend op basis van de boekwaarden op de balans en doorbelast aan de projecten en producten. De doorbelasting is een last bij de producten waarop investeringen plaats vinden, en wordt als een negatieve last verwerkt van dezelfde omvang op het product Financiering. Dit in verband met het principe van de netto begroting; door de interne renteverrekening als last en als negatieve last te boeken vallen deze in de netto begroting tegen elkaar weg. De lagere negatieve last bij het product Financiering is het gevolg van lagere doorbelaste interne rente op investeringen in grondexploitaties en geactiveerde projecten.

2. Lagere financieringslasten

De financieringslasten zijn € 1,4 mln lager dan begroot. De financieringslasten betreffen de rentelasten over extern aangetrokken kort- en langlopende geldleningen. Deze geldleningen zijn nodig voor de financiering van de gemeentelijke activa. Als gevolg van hogere beschikbaarheid van interne financieringsmiddelen (reserves en resultaat) en lagere investeringen dan begroot was de benodigde externe financiering lager en zijn de externe aangetrokken financieringslasten lager dan begroot.

3. Overig

Het overige verschil wordt veroorzaakt door lagere inkopen en uitbestede werkzaamheden en hogere overige programmalasten, onder andere als gevolg van verschuiving van bankkosten.