Commercieel vastgoed

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Commercieel vastgoed

Baten

60.728

42.650

49.592

6.942

Lasten

46.321

38.086

44.523

6.437

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Commercieel vastgoed

Bijdragen rijk en mede-overheden

-1.754

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

4

4

Opbrengsten derden

44.051

41.696

46.786

5.090

Overige baten

1

17

1

-16

Apparaatslasten

4.003

0

0

0

Inhuur

66

0

0

0

Overige apparaatslasten

128

0

0

0

Personeel

3.809

0

0

0

Interne Lasten

4.955

7.194

5.038

-2.156

Beleidspecifiek vastgoed

-354

-112

-118

-6

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.636

1.388

1.388

0

Overige doorbelastingen

3.673

5.918

3.768

-2.150

Programmalasten

28.761

30.292

38.885

8.593

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

15.887

14.345

13.899

-446

Kapitaallasten

12.224

13.576

24.498

10.922

Overige programmalasten

650

2.371

488

-1.883

Onttrekking aan reserves

0

937

2.801

1.864

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

590

590

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

172

2.211

2.039

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

175

0

-175

Toevoeging aan reserves

0

600

600

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

600

600

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

172

2.211

2.039

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

175

0

-175

Toevoeging aan reserves

0

600

600

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

600

600

0

Resultaat

4.579

4.564

5.069

505

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Hogere opbrengsten derden

5.077

0

5.077

2. Lagere inzet uren

0

-2.380

2.380

3. Extra afschrijving op de boekwaarde objecten

0

10.930

-10.930

4. Mutaties voorziening dubieuze debiteuren

0

-1.206

1.206

5. Lagere energielasten

0

-560

560

6. Hogere doorberekening van kosten

 0

-800

800

7. Hogere lasten OZB

 0

230

-230

8. Diversen

 0

223

-223

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

9. Hogere onttrekking IFR

2.040

0

2.040

10. Lagere onttrekking bestemmingsreserve ISV

-175

0

-175

Totaal

6.942

6.437

505

1. Hogere opbrengsten derden
Hogere opbrengsten verkopen (€ 1,2 mln voordelig), hogere veilingopbrengsten (€ 2,4 mln voordelig), hogere opbrengsten uit verhuringen en pachten (€ 1,5 mln voordelig).

2. Lagere inzet uren
Op het product Commercieel Vastgoed is de ureninzet begroot die in de realiteit op het product Maatschappelijk Vastgoed zijn verantwoord (€ 2,4 mln voordelig).

3. Extra afschrijving op de boekwaarde objecten
Binnen het Commercieel Vastgoed is in 2015 een waarderingsonderzoek uitgevoerd voor een derde van de portefeuille. Dit heeft geleid tot een afwaardering van vastgoedobjecten (€ 9,7 mln nadelig). Daarnaast zijn  kapitaallasten vanuit het product Erfpacht naar het product Commercieel Vastgoed overgeheveld en zijn boekwaarden afgeboekt voor objecten die in 2015 zijn verkocht (€ 1,2 mln nadelig).

4. Mutaties voorziening dubieuze debiteuren
In 2015 hebben mutaties aan de voorziening dubieuze debiteuren geleid tot een financieel voordelig effect ten opzichte van de begroting (€ 1,2 mln).

5. Lagere energielasten
In 2015 is een afrekening uit voorgaande jaren doorgevoerd. Deze was niet begroot.

6. Hogere doorberekening van kosten
De diverse doorbelastingen (verrekeningen) van onder andere rente Schieveen, Cruise Terminal en afrekening exploitatie aan grondexploitaties zijn hoger uitgevallen dan begroot.

7. Hogere lasten OZB
Voor een aantal objecten is op basis van de nieuwe WOZ-beschikking in 2015 een hogere onroerend zaakbelasting doorgevoerd.

8. Diversen
Dit betreffen diverse kleinere verschillen.

9. Hogere onttrekking IFR
Binnen Vastgoed is een waarderingsonderzoek uitgevoerd met als gevolg een afwaardering van het commercieel vastgoed Cruise Terminal. De inherente kapitaallasten worden onttrokken uit de IFR reserve.

10. Lagere onttrekking bestemmingsreserve ISV
In 2015 zijn drie projecten onderhanden waarvoor de inherente kapitaallasten aan de reserve ISV worden onttrokken op het moment dat deze projecten zijn gereed gemeld en geactiveerd. Dit is overeenkomstig Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).