Milieu

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Milieu

Baten

0

39.224

13.947

-25.277

Lasten

21.185

59.596

32.756

-26.840

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Milieu

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.048

34.210

9.457

-24.753

Opbrengsten derden

0

0

177

177

Overige baten

42

0

-131

-131

Apparaatslasten

171

0

0

0

Overige apparaatslasten

1

0

0

0

Personeel

170

0

0

0

Interne Lasten

3.040

3.037

3.351

314

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.040

3.037

3.351

314

Programmalasten

29.844

56.559

29.405

-27.154

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

45

10

236

226

Overige programmalasten

27.508

49.449

20.480

-28.969

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.291

7.100

8.689

1.589

Onttrekking aan reserves

9.394

5.000

4.444

-556

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

0

14

14

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

8.600

4.000

2.676

-1.324

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

794

1.000

1.754

754

Vrijval reserves

0

14

0

-14

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

14

0

-14

Resultaat

-20.571

-20.372

-18.809

1.563

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lucht (RAL / NSL)

-19.264

-20.415

1.151

2. Bodemsanering

-5.446

-5.239

-207

3. Geluid beperkende maatregelen

-24

-412

388

4. Overige milieutaken

27

-204

231

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

5. Onttrekking bestemmingsreserve ISV

-1324

-1324

0

6. Onttrekking bestemmingsreserve Taakmutaties GF (pilot Botlek & Bodem)

754

754

0

Totaal

-25.277

-26.840

1.563

1. Lucht (RAL/NSL)
Door een gewijzigde boekingssystematiek voor Inkomende Bijdragen en Subsidies (IBS), die halverwege 2015 is ingevoerd, is een budget neutrale afwijking ontstaan in de baten en lasten van € 20 mln. Met de nieuwe systematiek worden deze baten en lasten niet meer opgenomen op het product Milieu, maar alleen op de producten waaronder de projecten zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld Duurzame Mobiliteit.
Het saldo van circa € 1 mln komt voort uit behoedzaamheid. De gemeente heeft de declaratie van ureninzet ten laste van de RAL-middelen te voorzichtig ingeschat.

2. Bodemsanering
In de Meicirculaire 2015 Gemeentefonds heeft het Rijk voor de periode 2015-2020 nieuwe financiële middelen toegekend aan Rotterdam. Voor 2015 bedroeg de uitkering in totaal € 9,2 mln, Pilot Botlek € 3 mln en decentralisatie-uitkering Bodemsanering € 6,2 mln. De lasten zijn lager dan begroot doordat het Uitvoeringsprogramma (UP) pas eind 2015 is vastgesteld en de werkzaamheden daardoor laat zijn gestart, het proces van opdrachtverlening is gewijzigd en de reorganisatie bij de DCMR. Dit heeft gezorgd voor vertraging in de advisering en ondersteuning van het UP 2015.

3. Geluidbeperkende maatregelen
Door een efficiënte aanpak heeft de DCMR het voor de gemeente beheerd budget van € 1 mln voor het uitvoeren van geluidbeperkende maatregelen niet volledig besteed. Het restant van € 300 is teruggestort. Er was onvoldoende tijd om deze middelen nog in 2015 in te zetten op andere geluidsprojecten.

4. Overige milieutaken
Het saldo van € 231 wordt veroorzaakt door geringe meevallers bij gegenereerde inkomsten voor opgelegde dwangsommen, lagere apparaatskosten en niet gerealiseerde lasten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.