Wegen en Openbare Verlichting

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Wegen en Openbare Verlichting

Baten

15.047

33.565

32.744

-821

Lasten

111.269

124.608

129.297

4.689

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Wegen en Openbare Verlichting

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.673

6.658

6.882

224

Financieringsbaten

20

0

108

108

Opbrengsten derden

7.388

8.041

8.087

46

Overige baten

6.901

0

-1.133

-1.133

Apparaatslasten

46.271

25.298

24.682

-616

Inhuur

327

159

384

225

Overige apparaatslasten

2.013

1.450

1.148

-302

Personeel

43.931

23.689

23.150

-539

Interne Lasten

9.128

24.960

30.002

5.042

Beleidspecifiek vastgoed

80

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

21.733

16.753

16.754

1

Overige doorbelastingen

-12.685

8.207

13.248

5.041

Programmalasten

78.910

74.350

74.613

263

Financieringslasten

0

0

3

3

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

13.559

2.048

4.539

2.491

Kapitaallasten

12.992

12.791

13.427

636

Overige programmalasten

52.554

59.513

55.994

-3.519

Salarislasten WSW en WIW

0

-2

0

2

Sociale uitkeringen

8

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

-203

0

650

650

Onttrekking aan reserves

23.748

17.066

17.000

-66

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

16.812

10.744

10.446

-298

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

4.007

3.775

3.682

-93

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

2.480

1.315

1.640

325

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

8

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

441

1.232

1.232

0

Vrijval reserves

0

1.800

1.800

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

1.800

1.800

0

Resultaat

-88.579

-91.043

-96.553

-5.510

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Wegen

-1.436

4.078

-5.514

2. Openbare verlichting

205

-1.297

1.502

3. CityLab010

0

588

-588

4. Overig uitvoering

476

476

0

5. Voorziening Verlegregeling

0

209

-209

6. Kapitaallasten

0

635

-635

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

7. Onttrekking best.res. Buitenruimte      
   gebieden

-298

0

-298

8. Onttrekking best.res IFR

-93

0

-93

9. Onttrekking best.res ISV-3

325

0

325

Totaal

-821

4.689

-5.510

1. Wegen
De bij de kadernota extra beschikbaar gestelde gelden voor 2016 en volgende jaren, maken het mogelijk meer resultaat in de buitenruimte te realiseren. De voorbereidingskosten voor de hierdoor ingezette extra projecten waren in de begroting van 2015 niet voorzien. Daarnaast waren er projecten vanuit de voormalige deelgemeenten zonder of met lagere financiële dekking uit de invlechtingsbudgetten. Ook zijn er meer uren gemaakt door het hoge aantal werkbare dagen in de laatste maanden van 2015.

2. Openbare verlichting
De lasten voor energie waren ongeveer € 1 mln lager dan begroot.

3. CityLab010
Eind 2015 was bijna het volledige budget aan projecten beschikt.

4. Overig uitvoering
De hogere kosten voor derden en mede-overheden uitgevoerd werk worden volledig gecompenseerd door hogere baten .

5. Voorziening Verlegregeling

Over de toepassing van de Leidingenverordening 2005 Verlegregeling (2006) bestaat een geschil tussen gemeente en Eneco. Daarom is per ultimo 2011 een voorziening getroffen. In 2015 is de voorziening verhoogd met de toe te rekenen wettelijke rente.

6. Kapitaallasten
Als gevolg van een gewijzigde financiering van de Rijnhavenbrug is er sprake van een extra last (inhaalafschrijving). Verder zijn de kapitaallasten ook toegenomen door eerdere oplevering van projecten (onder ander bruggen en tunnels).

7. Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden, 8. IFR en 9. ISV-3
Afwijkingen in de gerealiseerde uitvoering ten opzichte van de begroting hebben eveneens afwijkende onttrekkingen in de bestemmingsreserve tot gevolg.