Gebiedscommissies

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Gebiedscommissies

Baten

26

47

78

31

Lasten

5.408

5.408

4.230

-1.178

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Gebiedscommissies

Opbrengsten derden

0

0

57

57

Interne Lasten

444

0

2

2

Overige doorbelastingen

444

0

2

2

Programmalasten

5.367

5.408

4.228

-1.180

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

76

1.133

633

-500

Overige programmalasten

17

0

13

13

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.274

4.275

3.582

-693

Onttrekking aan reserves

325

26

0

-26

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Communicatie gebieden

116

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

209

26

0

-26

Vrijval reserves

0

21

21

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

21

21

0

Resultaat

-5.486

-5.361

-4.152

1.209

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Bewonersinitiatieven

0

-692

692

2. Participatie

0

-320

320

3. Representatie

0

-166

166

4. Terugbetaling 2014 OpzoomerMee

57

0

57

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

5. Promotie Rozenburg

0

26

-26

Totaal

57

-1.152

1.209

1. Bewonersinitiatieven
De realisatie op het product gebiedscommissies is in 2015 ruim € 1,2 mln lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van minder uitgaven aan bewonersinitiatieven dan begroot (€ 692).Er zijn enkele redenen voor het niet volledig benutten van het budget bewonersinitiatieven:
Onvoldoende aanvragen: getracht is door middel van communicatie en snelloketten (tijdens participatiedagen, dag van de bewonersinitiatieven) meer initiatieven binnen te halen. Dit is slechts ten dele geslaagd.
Beoordeling: de gebiedscommissies zijn kritisch bij het beoordelen van de aanvragen.

2. Participatie en 3. Representatie
Het participatiebudget (€ 320) en representatiebudget (€ 166) is niet volledig besteed door de gebiedscommissies, enerzijds omdat er minder aanvragen waren ten laste van participatiebudget en anderzijds omdat er minder jubilarissen waren waarvoor het representatiebudget kon worden besteed (100 jarigen, diamanten huwelijken, etc.). Beeld is in lijn met de aanvragen voor bewonersinitiatieven, waarop ook een onderbesteding is geweest in het afgelopen jaar (punt 1).

4. Terugbetaling 2014 OpzoomerMee
Er heeft een terugbetaling van OpzoomerMee plaatsgevonden over 2014 (teveel betaalde voorschotten), die in 2015 als baat is verantwoord (€ 57).

5. Promotie Rozenburg
Bij Rozenburg heeft de geplande onttrekking bestemmingsreserve Promotie Rozenburg niet plaats gevonden, de verwachting is dat het saldo van deze reserve in 2016 volledig zal worden besteed, na een eerste onttrekking in 2014.