Resultaat per programma

Begrotingsrechtmatigheid
De lasten per programma blijven binnen het begrote bedrag (voor reservering) met uitzondering van de programma’s Beheer van de stad en Algemene middelen. De gerealiseerde lasten op het programma Beheer van de stad zijn € 3,1 mln hoger dan begroot, welke worden gecompenseerd door rechtstreeks gerelateerde baten.

De gerealiseerde lasten op het programma Algemene middelen zijn € 11,4 mln hoger dan begroot. De hogere lasten op dit programma worden voor een bedrag van € 9,3 mln niet voorzienbaar. Het restantbedrag aan hoger dan begrote lasten is volledig gedekt door hoger dan begrote baten, waardoor op dit programma geen begrotingsonrechtmatigheid resteert.
Nadere toelichting op beide programma's is te vinden in hoofdstuk 6.6 Toelichting op de programmarekening.