Deelnemingen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Deelnemingen

Baten

97.753

156.360

162.042

5.682

Lasten

15.585

16.058

18.426

2.368

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Deelnemingen

Dividenden

115.436

109.839

109.658

-181

Financieringsbaten

-4

45.000

50.863

5.863

Opbrengsten derden

134

0

0

0

Programmalasten

17.960

16.058

18.426

2.368

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

789

693

511

-182

Kapitaallasten

15.585

14.865

17.287

2.422

Overige programmalasten

1.586

0

128

128

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

500

500

0

Onttrekking aan reserves

1.521

1.521

1.521

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve RECP

1.521

1.521

1.521

0

Resultaat

99.127

140.302

143.616

3.314

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Liquidatie Beurs

5.682

-66

5.748

2. Waardevermindering Warmtebedrijf

0

2.434

-2.434

Totaal

5.682

2.368

3.314

1. Liquidatie Beurs
De afwijking op dit product is het gevolg van de afwikkeling van de verkoop van de gemeentelijke deelneming Beurs. De deelneming is in liquidatie waardoor ter afwikkeling het resterende vermogen aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Deze verwachtte uitkering is nu bij de jaarrekening hoger dan destijds geraamd bij de Tweede bestuursrapportage 2015.

2. Waardevermindering Warmtebedrijf
Naar aanleiding van de financiële situatie van het Warmtebedrijf is door de onderneming een Herstelplan opgesteld, waaruit blijkt dat een onrendabel tekort in de business case resteert voor de gemeente Rotterdam van ongeveer 6 mln. Vooruitlopend op besluitvorming van de gemeenteraad in juni 2016 is voorzichtigheidshalve een bijzondere waardevermindering verantwoord.