Erfpacht

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Erfpacht

Baten

36.217

47.215

48.697

1.482

Lasten

20.343

18.510

21.385

2.875

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Erfpacht

Opbrengsten derden

58.860

43.591

44.524

933

Overige baten

5.524

3.624

4.173

549

Interne Lasten

772

857

990

133

Overige doorbelastingen

772

857

990

133

Programmalasten

50.700

17.653

20.395

2.742

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

253

8

26

18

Kapitaallasten

44.364

14.292

18.775

4.483

Overige programmalasten

6.083

3.353

1.594

-1.759

Resultaat

12.912

28.705

27.312

-1.393

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Erfpachtcanon

-819

0

-819

2. Afkoop eeuwigdurende erfpachtcontracten

2.046

4.979

-2.933

3. Lagere rentelasten

0

-1.649

1.649

4. Overig

255

-455

710

Totaal

1.482

2.874

-1.393

1. Erfpachtcanon
In 2015 is voor € 59,4 mln gedesinvesteerd in het materieel actief van erfpacht, hierdoor komen er structureel minder canonbaten binnen. De tussentijdse beëindiging van het erfpachtcontract Schiekadeblok is de grootste desinvestering binnen het product Erfpacht.

2. Afkoop eeuwigdurende erfpachtcontracten
In het vierde kwartaal zijn, ten opzichte van de begroting, nieuwe afkopen gerealiseerd voor € 2 mln. Daar staan hogere afschrijvingslasten tegenover.

De afschrijvingslasten zijn hoger aangezien er in 2015 meer contracten afgekocht zijn, waarop afgeschreven wordt. Op erfpachtcontracten die na 2011 zijn uitgegeven wordt volledig afgeschreven. Op contracten van voor 2011 wordt geheel, gedeeltelijk of niet afgeschreven.

3. Lagere rentelasten
De rentelasten zijn lager dan begroot. De grootste component betreft de lagere rentelasten naar aanleiding van de tussentijdse beëindiging van het erfpachtcontract Schiekadeblok.

4. Overig
Dit betreft meerdere kleinere mutaties.